Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Binnen een Gezonde School krijgen leerlingen de ruimte zich te ontplooien, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en zo goede sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen.

Agressieve ouders

Ouders die verhaal komen halen op school en agressief gedrag vertonen. Wat kunt u doen om te zorgen dat een gesprek niet escaleert? En wat als een gesprek wel uit de hand loopt?

Belangrijkste gesprekstips:

 • Voer het gesprek niet alleen
 • Blijf zichtbaar voor anderen
 • Ga dicht bij de deur zitten
 • Luister goed
 • Let op lichaamstaal
 • Praat in de tegenwoordige tijd, focus op de toekomst
Agressieve ouders

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Stichting School & Veiligheid heeft een film ontwikkeld die schoolleiders en -besturen informeert over wat de Wet veiligheid op school inhoudt. Een korte animatiefilm laat zien wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig schoolklimaat te bieden. Vervolgens vertellen vier schoolleiders zelf op enthousiaste wijze hoe zij in hun school aandacht schenken aan sociale veiligheid. De animatie en de vier schoolbezoeken zijn ook los te bekijken.

De Wet veiligheid op school bestaat sinds augustus 2015. Deze wet verplicht scholen in het primair en voortgezet onderwijs beleid te voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. School & Veiligheid ondersteunt scholen daarbij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via deze website, trainingen, conferenties en de helpdesk die bereikbaar is op telefoonnummer: 030 – 285 66 16.

Nu School & Veiligheid niet meer in persoon langsgaat bij scholen, is deze film ontwikkeld. In een animatie van twee minuten wordt de Wet veiligheid op school eenvoudig uitgelegd. Met die kennis in het achterhoofd vertellen vier schoolleiders hoe zij het sociaal veiligheidsbeleid hebben vormgegeven. School & Veiligheid is langs geweest bij deze vier scholen: de christelijke basisschool Instituut Coolsma (Driebergen), het Udens College, de openbare basisschool Het Pathmos in Enschede en Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht. Alle films staan op deze website.

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Carmen

Stichting School en Veiligheid heeft een lespakket ontwikkeld om pesten op school bespreekbaar te maken. Leerlingen spelen in acht scènes het dramatische verhaal van Carmen
Carmen

Cursus vluchtelingenkinderen

Op dit moment komen er per week zo'n 500 vluchtelingenkinderen ons land binnen. Vluchtelingenkinderen hebben in hun land en tijdens de vlucht vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Vluchtelingenkinderen leven nu met hun overgebleven familieleden en (on)bekenden in stressvolle opvangsituaties. Ieder kind reageert anders op dit soort gebeurtenissen. Sommige lijden aan chronische stress of vallen terug in hun ontwikkeling. Andere kinderen reageren veerkrachtiger. Herstel kan makkelijker verlopen als het leven van een kind weer normaler wordt, het kind zich veiliger gaat voelen én er volwassenen zijn die hulp, geruststelling en bescherming kunnen bieden.  Leerkrachten kunnen zo'n volwassene zijn. Daarom is het goed dat vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk weer naar school gaan.
Cursus vluchtelingenkinderen

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De expertisegebieden zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met sociale media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • Groepsdruk

 

Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Gedragen gedrag

Hoe wordt er op school met elkaar omgegaan? Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijken medewerkers aan tegen voorvalllen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag? Met het spel Gedragen Gedrag gaan onderwijsteams op een leuke en laagdrempelige manier met elkaar hierover in gesprek. Het spel bevat kaartjes met daarop beschrijvingen van situaties die afkomstig zijn uit de schoolpraktijk! De kaarten zijn ingedeeld in verschillende thema's zoals pesten, seksueel gedrag, school en privé, sociale media en diversiteit. Door kaarten te selecteren kan het het spel ook rond één thema worden gespeeld. Het doel van het spel is: gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maken en samen tot regels en afspraken komen.
Gedragen gedrag

Gezondheidsonderzoek

Op verschillende momenten in de schoolperiode is er contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Er wordt een gezondheidsvragenlijst  afgenomen. Diverse leefstijl- en gezondheidsitems komen in de onderzoeken aan bod.

 

Gezondheidsonderzoek

Happyles

Happyles is een "stepped care" aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten van jongeren tussen de 13 en 25 jaar op het VMBO en MBO. Happyles bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Klassikale introductieles
 • Twee e-learning lessen met theorie, oefeningen, tips en filmpjes
 • Happylestest online vragenlijst over dpressie, welbevinden, thuissituatie e.d.
 • Online groepscursus

Ter aanvulling wordt geadviseerd om op basis van de Happylestest een adviesgesprek te voeren met alle leerlingen. Happyles wordt uitgevoerd door een zorgproefessional in nauwe samenwerking met de school.

Happyles

Hun keuze, mijn verhaal

De documentaire Hun keuze, mijn verhaal is bedoeld voor jongeren bij scheiding. Wat een scheiding betekent voor een kind is niet voor elke school, leerkracht en docent duidelijk. De weten schappelijk onderzochte en effectieve interventie KIES biedt uitkomst en geeft kinderen tools om beter met de scheiding om te gaan. door een kort begeleidingstraject op school. Er zijn coaches om dit te ondersteunen. Het KIES programma is in een aantal opzichten effectief: kinderen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met de moeder en minder schuldgevoel over de scheiding.
Hun keuze, mijn verhaal

Interactieve film It's up to you

It's up to you is een interactieve film die als interventie tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als volwaardig lespakket dat uitstekend past in een schoolbrede aanpak tegen pesten.

It’s up to you is als interventie oficieel erkend door het RIVM.

Interactieve film It's up to you

Jeugdcriminaliteit

Halt heeft een lespakket met diverse thema’s rondom jeugdcriminaliteit voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De lessen zijn aangepast aan het niveau van de groep. Het thema van de les wordt samen met de school gekozen, zodat de les goed aansluit bij wat bij de leerlingen speelt. Halt laat tijdens de les de jongeren actief nadenken over jeugdcriminaliteit en veiligheid. Halt betrekt leerlingen in de discussie en zet hen aan tot nadenken over hun gedrag, de mogelijke gevolgen ervan en hun eigen verantwoordelijkheid. Jongeren leren dat zij een keuze hebben.

Thema’s van de voorlichting:
1.     Jeugdcriminaliteit
2.     Normen en Waarden
3.     Invloed van de  groep
4.     Gevolgen van gedrag
5.     Online Veiligheid: sociaal media en digitaal pesten
6.     Overlast en respect
7.     Overlast tijdens de Jaarwisseling
8.     Veilige Publiek Taak
Jeugdcriminaliteit

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGDén in Nederland. De GGD Fryslân is er ook bij aangesloten. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op de site is betrouwbare informatie te vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. De informatie is (medisch) gecheckt door professionals. Alles wat jongeren op de site doen is anoniem. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest het. De GGD zal nooit zonder toestemming gegevens aan anderen verstrekken.
JouwGGD.nl

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

LessonUp

LessonUp is een platform voor docenten over Sociale veiligheid. Er staan lessen op voor alle schooltypen.  De lessen bestaan uit:

 • Video
 • Afbeeldingen
 • Handige sites
 • Interactieve quiz

 

LessonUp

Ouderbijeenkomsten

Het betrekken van ouders vergroot het effect van de voorlichting. Ouders vervullen een voorbeeldrol en kunnen thuis met hun kind nog eens over het onderwerp praten en hen ondersteunen bij wat ze hebben geleerd. Tijdens de ouderbijeenkomst staat Halt stil bij de leef- en denkwereld van jongeren en welke rol ouders kunnen vervullen.

De bijeenkomsten zijn praktisch en gericht op de vragen die bij ouders leven. Ook kunnen de ouderbijeenkomsten zonder voorlichting aan de leerlingen worden ingezet. Voorkomende thema’s zijn:  Veilig Buitenspelen, Kattenkwaad, Invloed van de groep en Online Veiligheid.
Ouderbijeenkomsten

Prima anti pestmethode

De Prima-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. De aanpak bestaat uit vijf vaste onderdelen waaronder een handleiding, een e-learning module en een lespakket bij de film Spijt!.

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!. De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat er na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest.

Prima anti pestmethode

Pubercoachkaarten

Op zoek naar een ongedwongen manier om in gesprek te gaan met pubers? En zo te achterhalen wat er bij hen leeft? In de puberteit draait het om het ontdekken wie je bent: wat je belangrijk vindt, waar je goed in bent, wat je moeilijk vindt en wat je wilt bereiken. De pubercoachkaarten bestaan uit 42 aansprekende foto's met prikkelende vragen die uitnodigen tot een gesprek. Het helpt pubers te verwoorden wie ze zijn, wan hen bijzonder maakt en wat ze nodig hebben om zichzelf te blijven. De set kaarten is ingedeeld in vier categorieën, herkenbaar aan de kleur op de achterkant van de kaart.
Pubercoachkaarten

Rots en water

Het programma 'rots en water' kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma. Het richt zich o.a. het verminderen van grensoverschrijdend gedrag, het bevorderen van positieve attitudes en zorgen voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat.

Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden voor dcoenten en er is een aanbod voor meerdere doelgroepen.

Rots en water

Schoolbeleid voor smartphones

Scholen willen duidelijkheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan? Verbieden? Was het maar zo makkelijk. Naast de evidente nadelen, zoals afleiding en verstoring van de lessen, hebben smartphones ook veel voordelen. Denk aan verdieping van de lessen met online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven.  Deze publicatie biedt schoolbesturen, schoolleiders en leraren handvatten om een afgewogen smartphonebeleid te ontwikkelen.

De publicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grondslagen voor beleidsontwikkeling
 • Stappenplan
 • Tips
 • Twee opmerkelijke cases
 • Conclusie
 • Achtergrondinformatie
 • Bronnenlijst

 

 

Schoolbeleid voor smartphones

Schoolveiligheidsplan

Een school moet veilig zijn, voor het personeel, maar uiteraard ook voor leerlingen. De Arbowet verplicht scholen structureel bezig te zijn met de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het personeel. De VO-veiligheidsmanager stelt juist de leerling centraal.

Schoolveiligheidsplan

Spijt

Dit lespakket is gebaseerd op SPIJT! de film naar het boek van Carry Slee. Dit lespakket is van PRIMA aanpak van pesten. De PRIMA-methode is 1 van de door het ministerie erkende interventies van Nederland.

Inhoud lespakket:

 • leerlingenmagazine
 • film
 • handleiding voor de docent
 • pestmeter
Spijt

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN