Items met de tag SIGNALEREN

Oorcheck

De website Oorcheck.nl geeft informatie over gehoorschade en hoe je dat kunt voorkomen. Je kunt er een zelftest doen en vindt er informatie over bijvoorbeeld goede oordoppen.
Oorcheck

Oorcheck lesmateriaal en testen

Op de website Oorcheck  vindt u verschillende lesmaterialen voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. De onderwerpen gehoor, geluid en gehoorschade worden vanuit de invalshoek van verschillende vakken aangeboden, zowel op vmbo- als havo/vwo-niveau.

Via de website is het mogelijk dat leerlingen zich kunnen testen op gehoorschade

Materialen:
 - Docentenhandleiding
 - Werkbladen
 - Links
 - Audiofragmenten
 - Verzamelplek lesmaterialen voor en door docente

Oorcheck lesmateriaal en testen

Plezier op school

"Plezier op school" is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten.

De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze problemen verkleind wordt.

'Plezier op School' behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederland Jeugdinstituut.

Plezier op school

Prima anti pestmethode

De Prima-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. De aanpak bestaat uit vijf vaste onderdelen waaronder een handleiding, een e-learning module en een lespakket bij de film Spijt!.

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!. De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat er na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest.

Prima anti pestmethode

Rots en water

Het programma 'rots en water' kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma. Het richt zich o.a. het verminderen van grensoverschrijdend gedrag, het bevorderen van positieve attitudes en zorgen voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat.

Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden voor dcoenten en er is een aanbod voor meerdere doelgroepen.

Rots en water

Schooljudo

Het sportprogramma Schooljudo bestaat uit kant en klare judolessen op school in echte judopakken op een echte judomat. Het programma biedt de mogelijkheid voor leerlingen om na afloop nog eens 6 gratis judolessen te volgen in de buurt.

Tijdens de lessen wordt er (met een speciaal lespakket) hard gewerkt aan de 7 waarden:

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Discipline
 • Weerbaarheid
 • Beheersing
 • Samenwerken
 • Plezier

Leerlingen ontvangen na de lessen een diploma en een flyer met informatie over Judolessen in de buurt.

Doel van het programma is het verbeteren van de sociale en motorische vaardigheden van leerlingen en kinderen laten beleven in sport en bewegen.

7 redenen om voor Schooljudo te kiezen

 • Schooljudo sluit aan op het antipestbeleid
 • Schooljudo staat op de menukaart van Gezonde School
 • Bij een langere commitment wordt een extra korting in rekening gebracht
 • Een commitment van meerdere jaren bespaart de organisatie tijd   
 • Schooljudo draagt bij aan een veilig schoolklimaat
 • De school krijgt een gevelbordje cadeau wanneer ze zich committeren an de 7 waarden
 • Leerkrachten beoordelen Schooljudo met een 9!
Schooljudo

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Deze toolkit reikt methodes, interventies, voorbeelden en materialen aan voor onderwijsprofessionals in primair en voortgezet onderwijs die aan de slag willen met het thema seksualiteit en/of te maken hebben met ongewenst seksueel gedrag van leerlingen.  Wie te maken heeft met opgroeiende kinderen en jongeren, kan er niet omheen: leerlingen experimenteren en verkennen hun grenzen, ook als het gaat om seksualiteit. Veel onderwijsprofessionals hebben moeite hun houding te bepalen als het gaat om seksualiteit en opvoeding. Er is onzekerheid als het gaat om hoe te handelen en er is onduidelijkheid: waar liggen de grenzen tussen ‘normaal' gezond en ‘grensoverschrijdend' gedrag, wat is van thuis en wat van school?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Smoke alert

Smoke alert is een zelftest om te kijken hoe de leerling over roken denkt. De test kijkt of de leerling  nee kan zeggen tegen roken. Na het invullen van de test, krijgt de leerling een advies dat past bij wat de leerling denkt over roken.
Smoke alert

Smoke Free Challenge

Tijdens de niet roken wedstrijd Smokefree Challenge (SFC) gaan leerlingen uit de eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs gezamelijk de uitdaging aan om een half jaar niet te roken. De wedstrijd bestaat uit het maken vaan een klassikale niet roken afspraak en lesinstructies voor docenten/mentoren. Daarnaast kan de groep mee werken aan een creatieve opdracht en zo meedingen naar de hoofdprijs: een uitje met de hele klas! Door een aantrekkelijke groepsbeloning in het vooruitzicht te stellen, wordt de sociale groepsdruk om niet roker te blijven positief beïnvloed.
Smoke Free Challenge

Sociale media in het speciaal onderwijs

Het boek Sociale media in het speciaal onderwijs bevat vijftien portretten van leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die sociale media op een inspirerende, creatieve wijze inzetten in hun klas. Het boek is gemaakt door stichting Kennisnet, in samenwerking met LESCO.
Sociale media in het speciaal onderwijs

Stopstone app

Met deze door het Trimbos-instituut ontwikkelde app kunnen jongeren berekenen hoeveel geld ze besparen door niet te roken en een eigen beloning instellen. Daarnaast kan een jongere hulplijnen inschakelen in de vorm van familie of vrienden. De doelgroep van Stopstone betreft jongeren tussen de 16 en 24 jaar die roken en van plan zijn om binnen een maand te stoppen of recent geleden al gestopt zijn.
Stopstone app

Test je Leefstijl

De jongerensite Testjeleefstijl.nl en de bijbehorende site met leefstijltest Testjeleefstijl.nu zijn een initiatief van de Stichting Testjeleefstijl in samenwerking met TNO. De stichting wil met deze site een betrouwbare vraagbaak zijn voor jongeren op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 12 en 25 soms mee zitten. Het betreft vaak vragen waar ze in eerste instantie niet mee naar ouders of school gaan, of zelfs niet met vrienden bespreken.

Testjeleefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over een veelheid van onderwerpen en hiermee een veilige baken zijn op internet.

 

Test je Leefstijl

Theater Smoar

Theater Smoar is een educatief theatergezelschap met passie voor het onderwijs. Theater Smoar is actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO met voorstellingen, theaterlessen en projecten. Theater Smoar is altijd op zoek naar actuele en maatschappelijke thema's.

De jongeren worden uitgedaagd om zelf een mening te vormen.

De voorstellingen sluiten aan op de kerndoelen in het onderwijs.

Theater Smoar

To game or not to game

In de video: To game or not to game kruipt de kijker in de huid van een gamer, zijn ouders en de vriendin van de gamer. Het drieluik is gemaakt om begrip te kweken wanneer binnen een gezin sprake is van overmatig gamen. Begrip vormt een betere basis om een gesprek te voeren dan ruzie maken. De film is gemaakt voor ouders, jongeren en partners van problematische gamers en kan door professionals worden ingezet bij hun activiteiten. Iedere video van het drieluik duurt ongeveer vijf minuten. De video laat een ochtend zien bij een gezin van twee gamers. Kruip in de huid van de gamers, partner en ouders om een compleet verhaal te krijgen. De video laat zien waar misverstanden en irritaties ontstaan tussen gamers en niet-gamers. De bedoeling van de video is om hierover in gesprek te gaan.
To game or not to game

Toolbox DGSG

De toolbox bestaat uit downloads van de volgende onderdelen:

 • Richtlijnen
 • Lesmaterialen
 • Wervingsmateriaal Smoke Free Challenge
 • Toolkit lachgas
 • Signaleren en begeleiden
 • Onderzoek
 • Peilstations
 • Diversen
 • Links
Toolbox DGSG

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Kinderen en jongeren groeien op in een digitaal tijdperk. Er wordt steeds meer tijd besteed aan beeldschermgebruik. Onder beeldschermgebruik wordt het gebruik van TV, computer, laptop, tablet of smartphone verstaan. Kinderen en jongeren maken hier niet alleen gebruik van in hun vrije tijd. Binnen het onderwijs neemt het gebruik van dergelijke apparaten ook toe. Dit heeft voordelen zoals een verhoogde motivatie, een efficiënter leerproces en de mogelijkheid om onderwijs meer af te stemmen op individuen. Maar de inzet van beeldschermen in het onderwijs brengt ook risicio's met zich mee.

De GGD biedt scholen met deze toolkit ook handvatten om verantwoord beeldschermgebruik op scholen te bevorderen.

De toolkit richt zich op het verminderen dan wel voorkomen van risico's van beeldschermgebruik. Per gezonde school pijler wordt toegelicht wat u op school kunt doen om te komen tot verantwoord beeldschermgebruik.

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Training signaleren van kindermishandeling gebruik meldcode en rol Veilig thuis

Tijdens deze training van een dagdeel maak je kennis met: 

 • Definities en cijfers van kindermishandeling en huiselijk geweld 
 • Herkennen van signalen van verschillende vormen van mishandeling 
 • De gevolgen op korte en langere termijn van geweld en mishandeling  
 • Het gebruik van de meldcode (wettelijke stappen en dilemma’s) en afwegingskader 
 • Wat Veilig Thuis voor je kan betekenen
Training signaleren van kindermishandeling gebruik meldcode en rol Veilig thuis

Veiligheidskaart NJI

De Veiligheidskaart van het NJI is een digitale checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan.

De school kan het veiligheidsbeleid toetsen aan:
 • Wat wettelijk verplicht is.
 • Wat in het algemeen in het onderwijs wenselijk is
 • Wat voor de school geschikt is.
 • Aan de hand van de toetsing kan de school haar beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. De bijlage bij de veiligheidskaart bevat aanbevelingen voor het stapsgewijs verwezenlijken van het veiligheidsplan

  Veiligheidskaart NJI

  Verslaving van je ouder(s)

  Voor kinderen van verslaafde ouders zijn er verschillende interventies.

  • Kopstoring, een website voor jongeren die een vader of moeder hebben met verslavingsproblemen of psychische problemen
  • VNN instelling voor verslavingszorg voor een vrijblijvend gesprek over de verslaving van ouders.
  • De pubergroep
  • De doe praatgroep

   

  Verslaving van je ouder(s)

  Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

  Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een klachtencommissie en elke school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon.

  Kind en/of ouder/verzorger kunnen vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken en een klacht voorleggen. Een aantal scholen heeft een overeenkomst gesloten met GGD Fryslân om de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen. Deze functie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen.

  Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

  Vlaggensysteem

  Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

   Thumbnail

  Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat het Vlaggensysteem door professionals wordt gewaardeerd en dat ze beter kunnen aangeven of gedrag bij de seksuele ontwikkeling hoort. Wel wordt het systeem nog beperkt ingezet in gesprekken met collega’s en met kinderen en jongeren zelf.

  Doel

  Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

  Vlaggensysteem

  Uitleg over de verschillende pijlers

  Beleid en regelgeving

  Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

  Signaleren

  Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

  Schoolomgeving

  Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

  Gezondheids-educatie

  Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

  Kinderopvang

  partners 5a

  Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN