Items met de tag SIGNALEREN

Girls talk/Make a move

Training over seksualiteit en weerbaarheid.Alleen voor jongens of voor meiden. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Met actieve opdrachten en het uitproberen van nieuwe situaties. Gericht op positief gedrag. 

Thema's zijn: 

 • flirten, versieren
 • veilige seks
 • wensen en grenzen
 • online/offline risico's

Er is een + versie voor licht verstandelijke beperking.

Girls talk/Make a move

Gooutplugin

Op deze site staat informatie over uitgaan en het beschermen van gehoor.

Gooutplugin

Hoortest.nl

Jongeren kunnen hun gehoor snel en makkelijk online checken met de Oorcheck hoortest.

Hoortest.nl

Hun keuze, mijn verhaal

De documentaire Hun keuze, mijn verhaal is bedoeld voor jongeren bij scheiding. Wat een scheiding betekent voor een kind is niet voor elke school, leerkracht en docent duidelijk. De weten schappelijk onderzochte en effectieve interventie KIES biedt uitkomst en geeft kinderen tools om beter met de scheiding om te gaan. door een kort begeleidingstraject op school. Er zijn coaches om dit te ondersteunen. Het KIES programma is in een aantal opzichten effectief: kinderen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met de moeder en minder schuldgevoel over de scheiding.
Hun keuze, mijn verhaal

Ik ben van mij

k ben van mij!’ is een methode om op school te gebruiken. Speciaal voor het VO (VMBO – VWO) en MBO is een lessenreeks ontwikkeld in samenwerking met de Respect Education Foundation. Dit lespakket bestaat uit vier lessen en is bedoeld voor leerlingen van 14-18 jaar.

De lessenreeks past binnen thema’s als seksuele ontwikkeling, sociale veiligheid en actief burgerschap. Ook sluit het aan bij kerndoel 43.

Over de lessenreeks

Jongeren maken kennis met de seksregels en de invloed van stereotypering en dubbele moraal. Zij leren om een standpunt over deze thema’s in te nemen en kunnen en durven zich hierover ook uit te spreken. Ze ervaren dat ze zelf ‘nee’ kunnen zeggen en dat kleine acties en opmerkingen het verschil kunnen maken in het ontdekken van de eigen wensen en grenzen en die van anderen.

Zowel docenten als mentoren kunnen de lessen geven.

De lessenserie staat op de site van Lesson Up.

Ik ben van mij

Ikbenoffline.nl Ganzenbordspel

Voor leerlingen die moeite hebben met het inlassen van een sociale media pauze. Als leerlingen dit spel spelen worden ze geconfronteerd met allerlei situaties die ze aan het denken zetten over het eigen sociale media gebruik. Het doel van het spel is bewustwording. Het spel is kan iik gespeeld worden met meerdere mensen, bijvoorbeeld in een klas of bibliotheek. Er kunnen 6 mensen spelen per ganzebord. Er kunnen ook meerdere borden worden uitgeprint.

Het spel bestaat uit:

 • Algemene informatie
 • Het ganzenbord
 • Pionnen en dobbelstenen
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 11 - 13 jaar
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 13 - 21 jaar
 •  Opdrachten voor het gezin/familie

Na het invullen van het formulier kan het spel gedownload worden.

Ikbenoffline.nl Ganzenbordspel

IRun2BFit

Met een vakoverstijgend programma op school laat IRun2BFit jongeren in acht weken ervaren hoe het voelt wanneer zij gezond leven en een betere conditie krijgen. Door middel van theorielessen en looptrainingen kunnen uw leerlingen na acht weken een aantal kilometers hardlopen. IRun2Bfit sluit af tijdens een hardloopevenment bij u in de buurt. 

De hardlooptrainingen zijn ontwikkeld door oud-marathonloper Gerard Nijboer.

IRun2BFit

Je lijf, je lief

‘Je Lijf, je Lief!’ is een lesprogramma dat tot doel heeft relationeel en seksueel gezond gedrag te bevorderen bij leerlingen in het praktijkonderwijs. Het lesprogramma is in ontwikkeld door de GGD Amsterdam en Movisie.

 Op deze pagina krijgt u meer informatie over het lesprogramma en kunt u een digitale versie downloaden van de docentenhandleiding 'Je lijf, je lief! Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in relaties en seks'. (3e druk, juli 2016) en de bijbehorende materialen.

Doelstelling

De doelstelling van het lesprogramma is het ondersteunen van jongeren om de eigen wensen en grenzen en die van de ander op het gebied van seksualiteit beter te herkennen en te respecteren.

Voor wie is het lesprogramma bedoeld?

Het lesprogramma is bedoeld voor eerste en/of tweedejaars-leerlingen uit het praktijkonderwijs. Het programma wil jon-gens en meiden vaardigheden aanreiken om beter te communice-ren over wensen en grenzen en seksualiteit, om grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen en daarmee om te gaan.

Inhoud lesprogramma

Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen waarin telkens een thema rondom seksualiteit, wensen en grenzen aan de orde komt. De thema’s zijn: eigen wensen herkennen en aangeven; eigen grenzen herkennen en aangeven; wensen en grenzen her-kennen bij de ander; grenzen van de ander respecteren en groepsdruk.

Bijscholing voor docenten

Naast deze handleiding en de materialen die deel uitmaken van de lessenserie, is er een bijscholing voor docenten ont-wikkeld. Het is van belang dat docenten deze bijscholing volgen voordat zij de lessen gaan geven en dat zij de lessen zorgvuldig voorbereiden. De bijscholing duurt een dagdeel. Movisie biedt deze bijscholing aan in het open aanbod als een train-de-trainer.

Informatie bij Movisie Trainingsbureau, 030-7892222. Voor de regio Amsterdam wordt bijscholing gegeven door de GGD Amsterdam. Informatie via egz@ggd.amsterdam.nl.

Je lijf, je lief

Jennifer to the max

Nuchtere Fries heeft samen met Omrop Fryslân een interactieve schoolserie gemaakt. De serie kan worden gebruikt bij lessen Frysk en mentorlessen in het voortgezet onderwijs. Het thema van de serie is: groepsdruk en alcohol. Verder komen er allerlei puberthema's aan de orde. In de serie wordt ook verwezen naar JouwGGD.nl

Het verhaal gaat over Jennifer. Haar buurjongen gaat dood op een schoolreisje naar Berlijn, maar er verschijnen nog wel berichten op zijn Instagram-account. Jennifer roept de mensen op mee te denken, zodat achterhaald kan worden wat er gebeurd is en wie de berichten uploadt.

Jennifer to the max

Jeugdpreventiewerk

Een medewerker van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) biedt begeleiding en informatie bij (vermoeden) van middelen gebruik of bij risico leerlingen. Ook kan de medewerker van VNN een aantal gesprekken voeren met leerlingen (en eventueel ouders) op school. Op de meeste scholen ook betrokken bij ZAT.
Jeugdpreventiewerk

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGDén in Nederland. De GGD Fryslân is er ook bij aangesloten. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op de site is betrouwbare informatie te vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. De informatie is (medisch) gecheckt door professionals. Alles wat jongeren op de site doen is anoniem. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest het. De GGD zal nooit zonder toestemming gegevens aan anderen verstrekken.
JouwGGD.nl

Kikid

Theater en trainingen middelbaar onderwijs.

Alle activiteiten van Kikid zijn erop gericht jongeren te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. We maken hen bewust van de enorme kracht en invloed die ze hebben. De kracht om gelukkig en succesvol te zijn. Als jongeren hiervan bewust zijn, maken ze betere keuzes.

Kikid ontwikkelt projecten waarbij er een open en oprechte dialoog wordt aangegaan met jongeren, over thema’s die in hun leven een belangrijke rol spelen. Voorbeelden van deze thema’s zijn:

De theatervoorstelling Benzies en Bitches met de aanvullende weerbaarheidstraining is een erkende methode. 

Kikid

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

Leerlijn seksuele vorming

In de leerlijn seksuele vorming zijn de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald naar lesdoelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Sinds 1 december 2012 zijn de thema's eksualiteit en seksule diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen. Daarmee is het belang van relationele en seksuele vorming erkend.

Over de leerlijn:

De leerlijn seksuele vorming is een leidraad voor scholen, waarin de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald zijn naar ontwikkelingsgerichte doelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De school is vrij om zelf keuzes uit de doelen en lesmaterialen te halen.

De leerlijn bestaat uit 5 thema's:

 • lichamelijke ontwikkeling
 • voortplanting
 • relatievorming en diversiteit
 • (online) seksueel gedrag en weerbaarheid
 • veilige seks
Leerlijn seksuele vorming

Lespakket Week Zonder Vlees

Goede voorlichting over duurzame en bewuste voeding begint bij de jongste generatie. Daarom is er een laagdrempelige les ontwikkeld die leerlingen uitdaagt na te denken over waar hun voedsel vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt en welke voedselkeuzes zij vervolgens maken.

Het lespakket bestaat uit:

 • Docentenhandleiding
 • Bronnenlijst
 • Powerpoint
 • Uitgeschreven tekst bij de Powerpoint
 • Additieven die benodigd zijn voor de les
Lespakket Week Zonder Vlees

Lief, lijf en leven

Een voorlichtingsfilm over seksualiteit voor jongeren met een verstandelijke beperking. Kijkend naar de seksuele gezondheid van mensen met beperking kun je stellen dat de huidige sitatie nog verre van ideaal is. Zij lopen een groter risico om slachtoffer te worden van misbruik, zo blijkt uit onderzoek.

Veel mensen met een verstandelijke en communicatieve beperking hebben een gemis aan kennis over  het eigen lichaam. De box wil een bijdrage leveren aan het vergroten van die kennis.

De box bestaat uit 4 voorlichtingsfilms en 40 praatplaten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • kennis over het eigen lichaam
 • mogelijkheden en gevaren van sociale media
 • seksueel misbruik
 • loverboys
 • weerbaarheid
Lief, lijf en leven

Lief, lijf en leven app

Het voorlichtingsprogramma Lief, lijf en leven is nu ook verkrijgbaar als app. Lief, lijf en leven is een succesvol voorlichtingsprogramma voor jongeren met een verstandelijke beperking.

De thema's zijn:

 • kennis over het eigen lichaam
 • mogelijkheden/gevaar sociale media
 • seksueel misbruik
 • loverboys
 • weerbaarheid.
Lief, lijf en leven app

Living loving

Jongeren hebben meer dan ooit toegang tot informatie over seksualiteit. Kennis over seksualiteit leidt niet automatisch tot seksuele weerbaarheid, daarvoor is seksualiteit te ingewikkeld. 

Weerbaarheid in seksualiteit levert een bijdrage aan het vergroten van deskundigheid van professionals. Er worden training en advies gegeven rondom seksualiteit en seksuele diversiteit. Verder worden er lesmaterialen ontwikkeld die scholen handvatten bieden om aandacht aan seksualiteit en seksuele weerbaarheid te geven. 

Het materiaal bestaat uit:

 •  Docentenhandleidingen
 •  Leerlingenboeken
 •  Trainingen
 •  Projecten bijvoorbeeld de Escape Room Sexting
Living loving

Mijn kind gebruikt

Kinderen maken vaak thuis voor het eerst kennis met het gebruiken van alcohol. Ze kunnen veel gaan gamen en buitenshuis kunnen ze met drugs in aanraking komen. Het is belangrijk om met kinderen over de risico's te praten. Hoe kun je je er als ouder op voorbereiden? Door bijvoorbeeld een deel te nemen aan de oudercursus Help! Mijn kind gebruikt. De cursus is beodel voor ouders die:

 • kinderen hebben die problemen hebben met het gebruik van alcohol, drugs en games.
 • hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen
 • hun ervaringen willen bespreken met andere ouders
Mijn kind gebruikt

Oké?

Oké? Is een spel over grensoverschrijdend gedrag. Dit spel is op het Vlaggensysteem gebaseerd. Het spel is bedoeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar en gaat over seks. grenzen en weerbaarheid. Het spel Oké bouwt voort op de werkvormen van het Vlaggensysteem en biedt een praktisch en interactief instrument voor professionals en begeleiders.
Oké?

Online masters

Online Masters is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld. Online masters behandelt vier thema's:

 • Digitale wereld
 • creatief en vaardig online
 • veilig online
 • bewust online

In het lesprogramma nemen verschillende masters uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Aan de hand van filmpjes gaan de leerlingen aan de slag om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Na het doorlopen van het programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt.

Bij het lespakket hoort een toolkit voor scholen. De toolkit kan gebruikt worden voor een ouderavond op school. De toolkit bestaat uit:

 • Een presentatie
 • Een handleiding voor de ouderavond
 • Nieuwsbrieftekst
Online masters

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN