Items met de tag SCHOOLOMGEVING

LessonUp

LessonUp is een platform voor docenten over Sociale veiligheid. Er staan lessen op voor alle schooltypen.  De lessen bestaan uit:

 • Video
 • Afbeeldingen
 • Handige sites
 • Interactieve quiz

 

LessonUp

Lief, lijf en leven

Een voorlichtingsfilm over seksualiteit voor jongeren met een verstandelijke beperking. Kijkend naar de seksuele gezondheid van mensen met beperking kun je stellen dat de huidige sitatie nog verre van ideaal is. Zij lopen een groter risico om slachtoffer te worden van misbruik, zo blijkt uit onderzoek.

Veel mensen met een verstandelijke en communicatieve beperking hebben een gemis aan kennis over  het eigen lichaam. De box wil een bijdrage leveren aan het vergroten van die kennis.

De box bestaat uit 4 voorlichtingsfilms en 40 praatplaten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • kennis over het eigen lichaam
 • mogelijkheden en gevaren van sociale media
 • seksueel misbruik
 • loverboys
 • weerbaarheid
Lief, lijf en leven

Lief, lijf en leven app

Het voorlichtingsprogramma Lief, lijf en leven is nu ook verkrijgbaar als app. Lief, lijf en leven is een succesvol voorlichtingsprogramma voor jongeren met een verstandelijke beperking.

De thema's zijn:

 • kennis over het eigen lichaam
 • mogelijkheden/gevaar sociale media
 • seksueel misbruik
 • loverboys
 • weerbaarheid.
Lief, lijf en leven app

Living loving

Jongeren hebben meer dan ooit toegang tot informatie over seksualiteit. Kennis over seksualiteit leidt niet automatisch tot seksuele weerbaarheid, daarvoor is seksualiteit te ingewikkeld. 

Weerbaarheid in seksualiteit levert een bijdrage aan het vergroten van deskundigheid van professionals. Er worden training en advies gegeven rondom seksualiteit en seksuele diversiteit. Verder worden er lesmaterialen ontwikkeld die scholen handvatten bieden om aandacht aan seksualiteit en seksuele weerbaarheid te geven. 

Het materiaal bestaat uit:

 •  Docentenhandleidingen
 •  Leerlingenboeken
 •  Trainingen
 •  Projecten bijvoorbeeld de Escape Room Sexting
Living loving

Mijn kind gebruikt

Kinderen maken vaak thuis voor het eerst kennis met het gebruiken van alcohol. Ze kunnen veel gaan gamen en buitenshuis kunnen ze met drugs in aanraking komen. Het is belangrijk om met kinderen over de risico's te praten. Hoe kun je je er als ouder op voorbereiden? Door bijvoorbeeld een deel te nemen aan de oudercursus Help! Mijn kind gebruikt. De cursus is beodel voor ouders die:

 • kinderen hebben die problemen hebben met het gebruik van alcohol, drugs en games.
 • hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen
 • hun ervaringen willen bespreken met andere ouders
Mijn kind gebruikt

Nuchtere Fries | Theateraanbod

Speciaal voor het voortgezet en beroepsonderwijs zijn educatieve theatervoorstellingen ontwikkeld. Ze zijn bedoeld om jongeren weerbaarder en bewuster te maken voor het gebruik van genotmiddelen. De voorstellingen kunnen ook gespeeld worden voor ouders, bijvoorbeeld op ouderavonden. Na de voorstelling wordt met de jongeren en ouders nagepraat over de thematiek van de voorstelling en opvoeding.

 Alcoholgebruik is schadelijk en beïnvloedt de schoolprestaties. Welke keuze maakt u als schoolleider of als docent? De meest heldere regel die de school kan stellen is dat er in schoolverband helemaal geen alcohol gebruikt mag worden door leerlingen en leerkrachten: een alcoholvrije school.

De meeste ouders zullen het signaal van de school op prijs stellen en kunnen bepaalde regels voor alcohol gemakkelijker doorvoeren in het eigen gezin. Hoe meer volwassenen in de omgeving van jongeren dezelfde regels gebruiken, des te gemakkelijker de norm wordt overgenomen en des te groter het effect is.

Nuchtere Fries | Theateraanbod

Oké?

Oké? Is een spel over grensoverschrijdend gedrag. Dit spel is op het Vlaggensysteem gebaseerd. Het spel is bedoeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar en gaat over seks. grenzen en weerbaarheid. Het spel Oké bouwt voort op de werkvormen van het Vlaggensysteem en biedt een praktisch en interactief instrument voor professionals en begeleiders.
Oké?

Online masters

Online Masters is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld. Online masters behandelt vier thema's:

 • Digitale wereld
 • creatief en vaardig online
 • veilig online
 • bewust online

In het lesprogramma nemen verschillende masters uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Aan de hand van filmpjes gaan de leerlingen aan de slag om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Na het doorlopen van het programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt.

Bij het lespakket hoort een toolkit voor scholen. De toolkit kan gebruikt worden voor een ouderavond op school. De toolkit bestaat uit:

 • Een presentatie
 • Een handleiding voor de ouderavond
 • Nieuwsbrieftekst
Online masters

Oorcheck

De website Oorcheck.nl geeft informatie over gehoorschade en hoe je dat kunt voorkomen. Je kunt er een zelftest doen en vindt er informatie over bijvoorbeeld goede oordoppen.
Oorcheck

Oorcheck lesmateriaal en testen

Op de website Oorcheck  vindt u verschillende lesmaterialen voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. De onderwerpen gehoor, geluid en gehoorschade worden vanuit de invalshoek van verschillende vakken aangeboden, zowel op vmbo- als havo/vwo-niveau.

Via de website is het mogelijk dat leerlingen zich kunnen testen op gehoorschade

Materialen:
 - Docentenhandleiding
 - Werkbladen
 - Links
 - Audiofragmenten
 - Verzamelplek lesmaterialen voor en door docente

Oorcheck lesmateriaal en testen

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

GGD Fryslân, Jeugdgezondheidszorg,  kan op verzoek een ouderbijeenkomst over het thema voeding en bewegen verzorgen op school.  Duur bijeenkomst is ongeveer 1,5 uur.
Tijdens deze bijeenkomst gaan ouders op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over opvoeden met als thema ‘voeding en bewegen’.

Inhoud kan in overleg worden samengesteld.

 

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

Ouderbijeenkomsten

Het betrekken van ouders vergroot het effect van de voorlichting. Ouders vervullen een voorbeeldrol en kunnen thuis met hun kind nog eens over het onderwerp praten en hen ondersteunen bij wat ze hebben geleerd. Tijdens de ouderbijeenkomst staat Halt stil bij de leef- en denkwereld van jongeren en welke rol ouders kunnen vervullen.

De bijeenkomsten zijn praktisch en gericht op de vragen die bij ouders leven. Ook kunnen de ouderbijeenkomsten zonder voorlichting aan de leerlingen worden ingezet. Voorkomende thema’s zijn:  Veilig Buitenspelen, Kattenkwaad, Invloed van de groep en Online Veiligheid.
Ouderbijeenkomsten

Plezier op school

"Plezier op school" is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten.

De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze problemen verkleind wordt.

'Plezier op School' behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederland Jeugdinstituut.

Plezier op school

Prima anti pestmethode

De Prima-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. De aanpak bestaat uit vijf vaste onderdelen waaronder een handleiding, een e-learning module en een lespakket bij de film Spijt!.

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!. De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat er na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest.

Prima anti pestmethode

Rookvrij schoolterrein

De helft van de rokers begint op het schoolplein. Kinderen gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken. Hoe eerder een kind begint met roken, hoe waarschijnlijker het is dat hij verslaafd raakt. En hoe moeilijker het is om later nog te stoppen. Op de website rookvrijschoolterrein  staat een stappenplan en feiten en cijfers over jongeren en roken.
Rookvrij schoolterrein

School die je voedt

Het doel van dit project is een schoolmodel te ontwikkelen waar jongeren en medewerkers elkaar voeden met nieuwe ideeën voor een duurzame toekomst. Het project wil een model ontwikkelen waar producten uit schooltuinen, kassen en dierverblijven, of uit de directe omgeving worden gebruikt in de schoolkantine en tijdens de lessen. Aan het eind van het project is er een duurzaam kantine aanbod, met minimaal 10 % van het aanbod uit eigen schoolbodem en 10 % van streekproducten.

Nordwin gaat met leerlingen, docenten, partners en de omgeving stap voor stap toewerken naar het einddoel " De school die je voedt". De aanpak is gebaseerd op The Natural Step. een methodiek die wordt gebruikt om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren op basis van een innovatief proces. Het wordt een gezamenlijk leerervaring tussen leerlingen, docenten, partners en omgeving. Aan het einde van het jaar zijn er concrete acties uitgevoerd in de richting van een zelfvoorzienende school.

School die je voedt

Schoolbeleid voor smartphones

Scholen willen duidelijkheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan? Verbieden? Was het maar zo makkelijk. Naast de evidente nadelen, zoals afleiding en verstoring van de lessen, hebben smartphones ook veel voordelen. Denk aan verdieping van de lessen met online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven.  Deze publicatie biedt schoolbesturen, schoolleiders en leraren handvatten om een afgewogen smartphonebeleid te ontwikkelen.

De publicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grondslagen voor beleidsontwikkeling
 • Stappenplan
 • Tips
 • Twee opmerkelijke cases
 • Conclusie
 • Achtergrondinformatie
 • Bronnenlijst

 

 

Schoolbeleid voor smartphones

Schooljudo

Het sportprogramma Schooljudo bestaat uit kant en klare judolessen op school in echte judopakken op een echte judomat. Het programma biedt de mogelijkheid voor leerlingen om na afloop nog eens 6 gratis judolessen te volgen in de buurt.

Tijdens de lessen wordt er (met een speciaal lespakket) hard gewerkt aan de 7 waarden:

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Discipline
 • Weerbaarheid
 • Beheersing
 • Samenwerken
 • Plezier

Leerlingen ontvangen na de lessen een diploma en een flyer met informatie over Judolessen in de buurt.

Doel van het programma is het verbeteren van de sociale en motorische vaardigheden van leerlingen en kinderen laten beleven in sport en bewegen.

7 redenen om voor Schooljudo te kiezen

 • Schooljudo sluit aan op het antipestbeleid
 • Schooljudo staat op de menukaart van Gezonde School
 • Bij een langere commitment wordt een extra korting in rekening gebracht
 • Een commitment van meerdere jaren bespaart de organisatie tijd   
 • Schooljudo draagt bij aan een veilig schoolklimaat
 • De school krijgt een gevelbordje cadeau wanneer ze zich committeren an de 7 waarden
 • Leerkrachten beoordelen Schooljudo met een 9!
Schooljudo

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Deze toolkit reikt methodes, interventies, voorbeelden en materialen aan voor onderwijsprofessionals in primair en voortgezet onderwijs die aan de slag willen met het thema seksualiteit en/of te maken hebben met ongewenst seksueel gedrag van leerlingen.  Wie te maken heeft met opgroeiende kinderen en jongeren, kan er niet omheen: leerlingen experimenteren en verkennen hun grenzen, ook als het gaat om seksualiteit. Veel onderwijsprofessionals hebben moeite hun houding te bepalen als het gaat om seksualiteit en opvoeding. Er is onzekerheid als het gaat om hoe te handelen en er is onduidelijkheid: waar liggen de grenzen tussen ‘normaal' gezond en ‘grensoverschrijdend' gedrag, wat is van thuis en wat van school?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Smoke alert

Smoke alert is een zelftest om te kijken hoe de leerling over roken denkt. De test kijkt of de leerling  nee kan zeggen tegen roken. Na het invullen van de test, krijgt de leerling een advies dat past bij wat de leerling denkt over roken.
Smoke alert

Smoke Free Challenge

Tijdens de niet roken wedstrijd Smokefree Challenge (SFC) gaan leerlingen uit de eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs gezamelijk de uitdaging aan om een half jaar niet te roken. De wedstrijd bestaat uit het maken vaan een klassikale niet roken afspraak en lesinstructies voor docenten/mentoren. Daarnaast kan de groep mee werken aan een creatieve opdracht en zo meedingen naar de hoofdprijs: een uitje met de hele klas! Door een aantrekkelijke groepsbeloning in het vooruitzicht te stellen, wordt de sociale groepsdruk om niet roker te blijven positief beïnvloed.
Smoke Free Challenge

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN