Roken-, alcohol- en drugspreventie

Door aandacht te besteden aan de preventie van roken, alcohol en drugs, levert een Gezonde School een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen. Leerlingen worden weerbaarder en zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen groepsdruk.

Alcohol

Lesboek over alcohol.  Leerlingen leren over de effecten en risico's van alcohol. Door middel van afwisslende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om de risico's in te schatten.

Doel van de methode: leerlingen leren dat het niet normaal is om voor je 18e alcohol te drinken. Het materiaal is goed te gebruiken in combinatie met het spel: Trip een reis door de wereld van drank en drugs.

Alcohol

Alcohol

In de docentenhandleiding staat informatie over de e-learning lesmodule alcohol en een toelichting op de inhoud van de lessen. Daarnaast wordt er ingegaan op de techniek en vindt u informatie over de werkwijze per les.
Alcohol

Be aware

De voorlichters van Be Aware verzorgen een voorlichtingsprogramma van 1 blokuur in de klas:

  • Wat is verslaving?
  • Hoe ontstaat het?
  • Wie krijgt het?
  • Wat doet het met je leven?
  • Wat kun je zelf doen?

Met stemkastjes beantwoorden jongeren anoniem vragen over gewoonten en verslaving in hun eigen omgeving. Hiermee wordt inzicht verkregen in de ervaringen van de klas en kan het zwaartepunt van het programma ter plekke aangepast worden. De ene keer is dat gamen, de andere keer is dat blowen of een eetstoornis. De voorlichting wordt ondersteund door film en interactief lesmateriaal.

Be aware

Bijeenkomsten voor docenten en/of ouders

Op het gebied van alcohol, roken en drugs worden er verschillende bijeenkomsten e.d. georganiseerd.

Ouderbijeenkomst eventueel in combinatie met theater. Voorlichting over genotmiddelen en de gevolgen door medewerker van VNN.

Introductiebijeenkomst over digitale lesmodule, materiaal en methodiek en aandacht voor signalering van leerlingen die problemen hebben door afhankelijk gebruik van alcohol of drugs door henzelf of door naasten.

Onlinecursus over vroegsignalering van alcohol en drugs. Cursus bestaat uit een basis- en een vervolgcursus. Individueel te volgen.

Bijeenkomsten voor docenten en/of ouders

DNL theatercollectief

DNL theaterprojecten prikkelen en inspireren. De voorstellingen en workshops zetten publiek én deelnemers aan het denken en nodigen uit tot het vormen van een mening. DNL is altijd op zoek naar interactie met het publiek. Herkenbaarheid en humor zijn belangrijke ingrediënten.
DNL theatercollectief

Frisse start

Speciaal voor de brugklas is de interventie Frisse Start ontwikkeld. Frisse Start sluit aan op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze richt zich daarbij op het stellen van en sociale norm (roken, drinken en blowen is niet iets wat erbij hoort en de de meeste leerlingen van de brugklas dit ook nog niet) en het vermogen keuzes te maken. Het programma duurt 4 lesuren. Het bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een docentenhandleiding.  Een verplichte training gaat er aan vooraf.
Frisse start

Gezonde school en Genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.
Gezonde school en Genotmiddelen

Gezondheidsonderzoek

Op verschillende momenten in de schoolperiode is er contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Er wordt een gezondheidsvragenlijst  afgenomen. Diverse leefstijl- en gezondheidsitems komen in de onderzoeken aan bod.

 

Gezondheidsonderzoek

Happy Drinks | alcohol vrije schoolfeesten

Op de website Happy Drinks worden tips en recepten gegeven om zonder alcohol een leuk feest te vieren.

Door Happy Drinks ontdekken leerlingen dat alcohol niet altijd nodig is om feest te vieren. Leerlingen leren bijzondere dranken en producten kennen en kunnen zo hun smaak ontwikkelen. Ze ontdekken dat alcohol vrij niet suf is en gaan alcohol vrije dranken positiever waarderen.

Happy Drinks | alcohol vrije schoolfeesten

In Charge

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. Naarmate adolescenten ouder worden ontstaat er een betere balans tussen de verschillende hersengebieden en zijn jongeren veelal beter in staat hun gedrag te reguleren. De late adolescentie is daarom een zeer geschikte periode om zelfcontrole te trainen. De lessen zijn zowel geschikt voor de bovenbouw van het VO (Havo/VWO) als voor de eerste twee leerjaren van het MBO (niveau 3 en 4).

Hoe ziet In Charge eruit?
In charge bestaat uit vier lessen en een applicatie voor de Smartphone: de 7-days challenge. Tijdens de lessen denken leerlingen na over verleidingen en de risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals alcohol. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. zij gaan zelf de slag met het trainen van hun eigen zelfcontrolevaardigheden om een zelf gekozen verleiding te leren weerstaan.
In Charge

Informatie aan ouders

De school verstrekt aan ouders mondelinge/schriftelijke (digitale) informatie over activiteiten, risico’s en afspraken met betrekking tot roken, alcohol, drugs en/of energy drankjes via de website, nieuwsbrief, posters, schoolgids en tijdens mentorgesprekken. GGD kan hierbij ondersteunen.

De school stelt een goed genotmiddelen reglement op dat duidelijk aangeeft welke regels er zijn en voor wie de regels gelden en communiceert hierover. Mogelijk als onderdeel van het programma gezonde school en genotmiddelen. Mogelijk met ondersteuning van VNN bij opzetten of aanpassen van reglement. Docenten en ander personeel geven het goede voorbeeld aan de leerlingen. door bijvoorbeeld niet te roken of alcohol te drinken in het zicht van de leerlingen. Ook niet op schoolfeest en schoolkamp (alle activiteiten op gebied van preventie van roken, alcohol en drugs zijn vastgelegd in het schoolplan).Informatie aan ouders

Jennifer to the max

Nuchtere Fries heeft samen met Omrop Fryslân een interactieve schoolserie gemaakt. De serie kan worden gebruikt bij lessen Frysk en mentorlessen in het voortgezet onderwijs. Het thema van de serie is: groepsdruk en alcohol. Verder komen er allerlei puberthema's aan de orde. In de serie wordt ook verwezen naar JouwGGD.nl

Het verhaal gaat over Jennifer. Haar buurjongen gaat dood op een schoolreisje naar Berlijn, maar er verschijnen nog wel berichten op zijn Instagram-account. Jennifer roept de mensen op mee te denken, zodat achterhaald kan worden wat er gebeurd is en wie de berichten uploadt.

Jennifer to the max

Jeugdpreventiewerk

Een medewerker van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) biedt begeleiding en informatie bij (vermoeden) van middelen gebruik of bij risico leerlingen. Ook kan de medewerker van VNN een aantal gesprekken voeren met leerlingen (en eventueel ouders) op school. Op de meeste scholen ook betrokken bij ZAT.
Jeugdpreventiewerk

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGDén in Nederland. De GGD Fryslân is er ook bij aangesloten. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op de site is betrouwbare informatie te vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. De informatie is (medisch) gecheckt door professionals. Alles wat jongeren op de site doen is anoniem. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest het. De GGD zal nooit zonder toestemming gegevens aan anderen verstrekken.
JouwGGD.nl

Kikid

Theater en trainingen middelbaar onderwijs.

Alle activiteiten van Kikid zijn erop gericht jongeren te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. We maken hen bewust van de enorme kracht en invloed die ze hebben. De kracht om gelukkig en succesvol te zijn. Als jongeren hiervan bewust zijn, maken ze betere keuzes.

Kikid ontwikkelt projecten waarbij er een open en oprechte dialoog wordt aangegaan met jongeren, over thema’s die in hun leven een belangrijke rol spelen. Voorbeelden van deze thema’s zijn:

De theatervoorstelling Benzies en Bitches met de aanvullende weerbaarheidstraining is een erkende methode. 

Kikid

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken

Uit onderzoek blijken ouders een cruciale rol te spelen bij alcoholgebruik van hun kinderen. Ouders dienen tegelijkertijd met de leerlingen te worden voorgelicht, zodat zij een duidelijke norm kunnen stellen voor hun beginnende puber. Dit geldt zowel voor alcohol als roken.

Om intermediairs te helpen en te ondersteunen is er het programma de Leerling en ouderinterventie Alcohol en Roken. Het programma is onderdeel van de Gezonde School en Genotmiddelen.

Het programma is effectief volgens goede aanwijzingen.

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken

Mijn kind gebruikt

Kinderen maken vaak thuis voor het eerst kennis met het gebruiken van alcohol. Ze kunnen veel gaan gamen en buitenshuis kunnen ze met drugs in aanraking komen. Het is belangrijk om met kinderen over de risico's te praten. Hoe kun je je er als ouder op voorbereiden? Door bijvoorbeeld een deel te nemen aan de oudercursus Help! Mijn kind gebruikt. De cursus is beodel voor ouders die:

  • kinderen hebben die problemen hebben met het gebruik van alcohol, drugs en games.
  • hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen
  • hun ervaringen willen bespreken met andere ouders
Mijn kind gebruikt

Nuchtere Fries | Theateraanbod

Speciaal voor het voortgezet en beroepsonderwijs zijn educatieve theatervoorstellingen ontwikkeld. Ze zijn bedoeld om jongeren weerbaarder en bewuster te maken voor het gebruik van genotmiddelen. De voorstellingen kunnen ook gespeeld worden voor ouders, bijvoorbeeld op ouderavonden. Na de voorstelling wordt met de jongeren en ouders nagepraat over de thematiek van de voorstelling en opvoeding.

 Alcoholgebruik is schadelijk en beïnvloedt de schoolprestaties. Welke keuze maakt u als schoolleider of als docent? De meest heldere regel die de school kan stellen is dat er in schoolverband helemaal geen alcohol gebruikt mag worden door leerlingen en leerkrachten: een alcoholvrije school.

De meeste ouders zullen het signaal van de school op prijs stellen en kunnen bepaalde regels voor alcohol gemakkelijker doorvoeren in het eigen gezin. Hoe meer volwassenen in de omgeving van jongeren dezelfde regels gebruiken, des te gemakkelijker de norm wordt overgenomen en des te groter het effect is.

Nuchtere Fries | Theateraanbod

Roken

Lesboek over roken. Leerlingen leren over de effecten en de risico’s van tabak en sigaretten. Door middel van afwisselende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om risico’s in te schatten. Doel van de voorlichting is te leren dat het niet normaal is om voor je 18de te roken en het beginnen met roken zo lang mogelijk uit stellen.
Roken

Roken

Deze handleiding hoort bij de e-learining Roken voor het voortgezet onderwijs. In de docentenhandleiding vindt u informatie over de e-learning Roken en een toelichting op de inhoud van de lessen. Daarnaast wordt er ingegaan op de techniek en vindt u informatie over de werkwijze per les. De handleiding kan gebruikt worden bij Frisse Start.
Roken

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN