Relaties en seksualiteit

Respectvol met elkaar omgaan, weerbaar zijn, het ontwikkelen van normen en waarden, aan kunnen geven wat ze wel en niet prettig vinden, op een Gezonde School raken leerlingen vertrouwd met het thema relaties en seksualiteit. Ze krijgen betrouwbare informatie en durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.

Aanbod Sense

De website www.sense.info informeert jongeren tot 25 jaar over relaties en seksualiteit. Er is informatie over diverse onderdelen, zoals het lichaam, anticonceptie, veilig vrijen, zwangerschap, seksuele diversiteit, cultuur en geloof en soa's.

Via de website kunnen jongeren ook terecht op een jongerenspreekuur (gratis en anoniem) dat wordt uitgevoerd door de noordelijke GGD'n (Sense Noord)

Eventueel kan ook een soa-test worden gedaan. Ook is er de mogelijkheid online vragen te stellen (chatfunctie)

 

Aanbod Sense

Boys R Us

Boys R Us´ is een spel voor jongens over relaties en seksualiteit. Jongens doen vaak alsof ze alles al weten over seks, maar stiekem hebben zij er ook vragen over en weten ze echt niet alles. Ze weten bijvoorbeeld vaak weinig over meisjes en het vrouwelijk lichaam.'Boys R Us' is een bordspel voor jongens tussen de 10 en 16 jaar en kent twee spelniveaus. Het spel is gericht op kennis, zelfreflectie, het begrijpen van de invloed van vrienden en de media, het omgaan met relaties, communiceren met meisjes, voorkeuren, wensen en grenzen en het leren praten over intimiteit, seksualiteit en relaties.
Boys R Us

Buiten de lijnen

Buiten de lijnen is een verdieping op het Vlaggensysteem. Het past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de kwetsbare kinderen en jongen. Het gaat daarbij om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Professionals die werken met deze jongeren, krijgen extra hulpmiddelen aangereikt om seskueel gedrag in te schatten, bespreekbaar te maken en er vervolgens adequaat op te reageren. Gender en cultuur krijgen speciale aandacht.
Buiten de lijnen

De koffer in ...

De anticonceptiekoffer is een handig hulpmiddel om voorlichting te geven over verschillende vormen van anticonceptie. Het is bedoeld voor jongeren of jongvolwassenen. De anticonceptiekoffer is vernieuwd en bevat alle in Nederland verkrijgbare anticonceptiemiddelen plus glijmiddel en een zwangerschapstest.
De koffer in ...

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De expertisegebieden zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met sociale media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • Groepsdruk

 

Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Find out

De dubbel-DVD is interessant voor iedereen die te maken heeft met gezondheidscommunicatie aan jongeren van 13 tot 19 jaar. Ruim 100 jongeren hebben zelf in groepjes op hun eigen manier en in hun eigen taal de zeer verschillende afleveringen gemaakt. De jongeren werden getraind en begeleid door een professionele televisiecrew.

Find Out kan binnen het onderwijs een goede verdieping bieden op succesvolle lespakketten zoals Lang Leve de Liefde (VMBO), Safe Sex Files (HAVO,VWO) en De gezonde school en  genotmiddelen (VMBO, HAVO en VWO).  Er is ook een handleiding ontwikkeld voor het gebruik van de DVD van Find Out in groepsdiscussies met jongeren.
Find out

Gastlessen Seksuele en Relationele vorming

Voorlichters van Centrum Seksuele Gezondheid Noord Nederland (SGNN) verzorgen trainingen voor professionals op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook verzorgen de voorlichters van SGNN ouderbijeenkomsten aan opvoeders waarbij allerlei thema’s op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele opvoeding aan bod komen. Zowel de training als ouderbijeenkomst wordt op maat aangeboden.

Training voor professionals

SGNN biedt trainingen voor professionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg, jeugdzorg en kinderopvang. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan:
 • de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 •  het duiden van normaal en afwijkend seksueel gedrag (vlaggensysteem en meldcode)
 • hoe je als professional om kunt gaan met situaties waarin seksualiteit een rol speelt (casuïstiek)
 •  visie, uitgangspunten en regels voor beleidsvoering op het thema seksuele en relationele vorming
 • beschikbaar lesmateriaal om als professional zelf voorlichting te geven 
Ook is het mogelijk om een docententraining te volgen over het lespakket “lang leve de liefde”, “lentekriebels” of “let’s talk” ( voor deze materialen zie de lespakketten).

Ouderbijeenkomsten

SGNN geeft tijdens ouderbijeenkomsten informatie aan opvoeders over de seksuele en relationele opvoeding van hun kinderen. Dit bieden we aan op scholen, jeugdcentra, kinderopvang en organisaties voor jeugd en gezin. Tijdens een ouderbijeenkomst wordt er ingegaan op de seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling, seksuele opvoeding, casuïstiek en internetgebruik van kinderen en jongeren. Opvoeders kunnen ervaringen en tips met elkaar uitwisselen.

Invulling gastlessen

Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling aan deze gastlessen te geven:
 1. Seksuele voorlichting: Anticonceptie en Soa
  Bescherming tegen (ongewenste) zwangerschap en soa, oefenen om grenzen en wensen aan te geven
 2. Seks en zo: Hoe maak je seks nog leuker?
  Aandacht voor de positieve kanten van relaties en seks
 3. Rondje Seksualiteit: praten over seksualiteit
  Jongeren praten en discussiëren over hun ei­gen normen en waarden met betrek­king tot seksualiteit
 4. Boystime!
  Door op een leuke en interactieve wijze met jongens over seksualiteit te praten, worden zij gestimuleerd zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en als man straks en in een (liefdes)rela­tie
 5. Girlstime!
  De meiden worden op een leuke en interactieve wijze gestimu­leerd om na te denken over hun rol als meisje nu en als vrouw straks en in een (liefdes)relatie
 6. Zwanger en dan?
  Wat kan een jonge meid doen als zij op jonge leeftijd onbedoeld zwanger raakt?
 7. Cyberseks
  Jongeren krijgen inzicht in eigen en andermans grenzen tijdens het internetgebruik, hoe ga je veilige en respectvolle contacten aan via sociale media
 8. Seksuele diversiteit
  Doel van deze les is om meer respect en tolerantie te creëren ten opzichte van mensen met homo-,lesbische, bi-, of ransgendergevoelen
De gastles kan aanvullend op het lespakket Lang Leve de Liefde worden gegeven.
Gastlessen Seksuele en Relationele vorming

Gezondheidsonderzoek

Op verschillende momenten in de schoolperiode is er contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Er wordt een gezondheidsvragenlijst  afgenomen. Diverse leefstijl- en gezondheidsitems komen in de onderzoeken aan bod.

 

Gezondheidsonderzoek

Girls’ Choice

Het bordspel 'Girls' Choice, wensen en grenzen in intimiteit' is gericht op empowerment van meiden van 10-13 jaar (basisspel) en ouder. Het spel moedigt meisjes aan om na te denken over verschillende vragen.

Het spel bestaat uit opdrachten, zoals een rollenspel, een algemene vraag, een persoonlijke vraag of een non-verbale oefening. Het spel is ontwikkeld om te gebruiken als aanvulling op voorlichtingsprogramma's of lessen seksuele en relationele vorming en kan ook worden gebruikt in buitenschoolse settings zoals in club- of buurthuizen.
Girls’ Choice

Je lijf, je lief

‘Je Lijf, je Lief!’ is een lesprogramma dat tot doel heeft relationeel en seksueel gezond gedrag te bevorderen bij leerlingen in het praktijkonderwijs. Het lesprogramma is in ontwikkeld door de GGD Amsterdam en Movisie.

 Op deze pagina krijgt u meer informatie over het lesprogramma en kunt u een digitale versie downloaden van de docentenhandleiding 'Je lijf, je lief! Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in relaties en seks'. (3e druk, juli 2016) en de bijbehorende materialen.

Doelstelling

De doelstelling van het lesprogramma is het ondersteunen van jongeren om de eigen wensen en grenzen en die van de ander op het gebied van seksualiteit beter te herkennen en te respecteren.

Voor wie is het lesprogramma bedoeld?

Het lesprogramma is bedoeld voor eerste en/of tweedejaars-leerlingen uit het praktijkonderwijs. Het programma wil jon-gens en meiden vaardigheden aanreiken om beter te communice-ren over wensen en grenzen en seksualiteit, om grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen en daarmee om te gaan.

Inhoud lesprogramma

Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen waarin telkens een thema rondom seksualiteit, wensen en grenzen aan de orde komt. De thema’s zijn: eigen wensen herkennen en aangeven; eigen grenzen herkennen en aangeven; wensen en grenzen her-kennen bij de ander; grenzen van de ander respecteren en groepsdruk.

Bijscholing voor docenten

Naast deze handleiding en de materialen die deel uitmaken van de lessenserie, is er een bijscholing voor docenten ont-wikkeld. Het is van belang dat docenten deze bijscholing volgen voordat zij de lessen gaan geven en dat zij de lessen zorgvuldig voorbereiden. De bijscholing duurt een dagdeel. Movisie biedt deze bijscholing aan in het open aanbod als een train-de-trainer.

Informatie bij Movisie Trainingsbureau, 030-7892222. Voor de regio Amsterdam wordt bijscholing gegeven door de GGD Amsterdam. Informatie via egz@ggd.amsterdam.nl.

Je lijf, je lief

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGDén in Nederland. De GGD Fryslân is er ook bij aangesloten. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op de site is betrouwbare informatie te vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. De informatie is (medisch) gecheckt door professionals. Alles wat jongeren op de site doen is anoniem. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest het. De GGD zal nooit zonder toestemming gegevens aan anderen verstrekken.
JouwGGD.nl

Lang Leve de Liefde

Lespakket over relaties (wensen en grenzen), veilig en onveilig vrijen (anticonceptie en
soa's) en seksuele diversiteit.

De lessen bestaan uit diverse werkvormen.

Lang Leve de Liefde

Lang leve de liefde, seksuele diversiteit

Jongeren met homoseksuele gevoelens durven hier vaak op school niets van te laten merken. Veel leeftijdsgenoten keuren homoseksualiteit af. Sinds 1 december 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Met de lesbrief kunnen scholen aandacht besteden seksuele diversiteit en homoacceptatie. De lesbrief is een verdiepingsles bij het lespakket Lang leve de liefde, onderbouw (vmbo, havo, vwo). De lesbrief bestaat uit achtergrondinformatie en een uitgewerkte les over seksuele diversiteit, leerlingenmateriaal, het filmpje "coming out."

De lesbrief seksuele diversiteit is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief.

Lang leve de liefde, seksuele diversiteit

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

Leerlijn seksuele vorming

In de leerlijn seksuele vorming zijn de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald naar lesdoelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Sinds 1 december 2012 zijn de thema's eksualiteit en seksule diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen. Daarmee is het belang van relationele en seksuele vorming erkend.

Over de leerlijn:

De leerlijn seksuele vorming is een leidraad voor scholen, waarin de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald zijn naar ontwikkelingsgerichte doelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De school is vrij om zelf keuzes uit de doelen en lesmaterialen te halen.

De leerlijn bestaat uit 5 thema's:

 • lichamelijke ontwikkeling
 • voortplanting
 • relatievorming en diversiteit
 • (online) seksueel gedrag en weerbaarheid
 • veilige seks
Leerlijn seksuele vorming

Lief, lijf en leven

Een voorlichtingsfilm over seksualiteit voor jongeren met een verstandelijke beperking. Kijkend naar de seksuele gezondheid van mensen met beperking kun je stellen dat de huidige sitatie nog verre van ideaal is. Zij lopen een groter risico om slachtoffer te worden van misbruik, zo blijkt uit onderzoek.

Veel mensen met een verstandelijke en communicatieve beperking hebben een gemis aan kennis over  het eigen lichaam. De box wil een bijdrage leveren aan het vergroten van die kennis.

De box bestaat uit 4 voorlichtingsfilms en 40 praatplaten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • kennis over het eigen lichaam
 • mogelijkheden en gevaren van sociale media
 • seksueel misbruik
 • loverboys
 • weerbaarheid
Lief, lijf en leven

Lief, lijf en leven app

Het voorlichtingsprogramma Lief, lijf en leven is nu ook verkrijgbaar als app. Lief, lijf en leven is een succesvol voorlichtingsprogramma voor jongeren met een verstandelijke beperking.

De thema's zijn:

 • kennis over het eigen lichaam
 • mogelijkheden/gevaar sociale media
 • seksueel misbruik
 • loverboys
 • weerbaarheid.
Lief, lijf en leven app

Living loving

Jongeren hebben meer dan ooit toegang tot informatie over seksualiteit. Kennis over seksualiteit leidt niet automatisch tot seksuele weerbaarheid, daarvoor is seksualiteit te ingewikkeld. 

Weerbaarheid in seksualiteit levert een bijdrage aan het vergroten van deskundigheid van professionals. Er worden training en advies gegeven rondom seksualiteit en seksuele diversiteit. Verder worden er lesmaterialen ontwikkeld die scholen handvatten bieden om aandacht aan seksualiteit en seksuele weerbaarheid te geven. 

Het materiaal bestaat uit:

 •  Docentenhandleidingen
 •  Leerlingenboeken
 •  Trainingen
 •  Projecten bijvoorbeeld de Escape Room Sexting
Living loving

Lovebuzz

Lovebuzz is een interactief spel over liefde, relaties en beginnende seksualiteit en ondersteunt leraren in het bespreekbaar maken van gevoelige thema's als seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit.

Lovebuzz speelt zich af rondom zes personages: Gio, Indra, Jasper, Kim, Selim en Sanne. Leerlingen zien filmfragmenten met verschillende situaties uit het levenvan de personages en beantwoorden in teamverband vragen die hierover worden gesteld. Het team dat de meeste pluspunten verdient, wint het spel.

Bestaat uit:

 • Lovebuzz spellendoos
 • Zes verschillende stemconsoles
 • Spelregels
 • Handleiding
 • Prijzenpakketjes
 • Voorbeeld Lovebuzz flyer

De leerkracht ontvangt een wachtwoord met toegang tot de digitale omgeving.  De online omgeving bestaat uit filmpjes, vragen en antwoorden en de puntentelling.

De docent kan Lovebuzz zelf spelen. Het is ook mogelijk om voor de tweede les van een spelleider gebruik te maken.

Lovebuzz

Oké?

Oké? Is een spel over grensoverschrijdend gedrag. Dit spel is op het Vlaggensysteem gebaseerd. Het spel is bedoeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar en gaat over seks. grenzen en weerbaarheid. Het spel Oké bouwt voort op de werkvormen van het Vlaggensysteem en biedt een praktisch en interactief instrument voor professionals en begeleiders.
Oké?

Rond je seksualiteit

Praten over normen en waarden rond relaties en seksualiteit: niet makkelijk, wél spannend en leuk met dit nieuwe spel. Love is all around is ontwikkeld door de Rutgers stichting. Op 180 kaarten staan uiteenlopende vragen, onderverdeeld in thema's als weerbaarheid, seksuele oriëntatie en communicatie. Dit spel is de Engelstalige versie van Rond je seksualiteit.
Doel van het spel:
Met dit spel overwinnen jongeren, vanaf 15 jaar, hun schroom om over relaties en seks te praten. Ze leren op een veilige manier in een groep hun mening te delen met leeftijdsgenoten. Zo worden ze zich bewust van verschillende normen en waarden, die persoonlijk kunnen zijn of cultureel bepaald. Ook is er aandacht voor seksuele rechten wereldwijd.

De vragen:
De vragen vallen onder de volgende categorieën:
 • Communicatie over seks en relaties
 • Man/vrouwrollen
 • Relaties
 • Seksualiteit
 • Seksuele oriëntatie
 • Veilig vrijen
 • Voortplanting
 • Weerbaarheid
 • Zelfbeeld
 • Toekomst

Het spel duurt 50 minuten en kan ook worden gebruikt als een opstap naar een groepsgesprek onder begeleiding.

Rond je seksualiteit

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN