Week van de Lentekriebels 2017

16-01-2017

Week
Op 20 maart 2017 start de twaalfde editie van de Week van de Lentekriebels. Dit jaar staat de Week in het teken van Respect. Het is belangrijk om als school te zorgen voor een sociaal en veilig klimaat waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Met relationele en seksuele vorming kun je hiervoor een goede basis leggen.

Ik ben ik en jij bent jij

Relationele en seksuele vorming gaat over gevoelens en op een prettige manier met elkaar omgaan, met respect voor de gevoelens, opvattingen en grenzen van een ander. Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. De lessen zelf zorgen voor een vertrouwelijke en open sfeer in de klas. Leerlingen durven meer vragen te stellen en elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag.

Lowie, leerkracht

“Door samen te praten over wat niet of weinig wordt besproken, wordt het taboe doorbroken en leer je kinderen dat het praten over gevoelens juist goed is en kan helpen. Dat is het mooie van de Week van de Lentekriebels. Het geeft een mooie aanleiding om met elkaar in te gaan op essentiële dingen van het leven. De kinderen leren zichzelf en de ander kennen en leren zo beter met elkaar om te gaan.”

Judith, leerkracht

“Tijdens de lessen heerst er een intieme sfeer in de klas. De leerlingen zijn heel open. Het is een heel bijzondere sfeer. Ik merk dat door het aangaan van gesprekken, er minder wordt gepest.” Leerlingen spreken elkaar er op aan als het gedrag van een medeleerling niet door de beugel kan. Het scheldwoord “homo” wordt dan niet meer geaccepteerd.”

Lesmaterialen

Om structureel aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit kunnen de lessen uit de nieuwe, digitale lesmethode Kriebels in je buik worden gebruikt. Website: http://elearning.rutgers.nl/projects/rutgers/web/packageclient/index.html?id=3

Algemene handvatten, tips en materialen voor het geven van lessen over seksualiteit:
www.seksuelevorming.nl

Op de website van School en Veiligheid staat informatie over seksueel gedrag op school: https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/seksueel-gedrag/

Voor tips om seksuele diversiteit op scholen te behandelen: https://www.gayandschool.nl/

Gezonde school aanpak

Door te kiezen voor de gezonde school aanpak, kunnen scholen structureel werken aan de gezondheid van leerlingen. Naast het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, kan de school ook kiezen voor het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid.

Informatie over themacertificaat Relaties en Seksualiteit: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/relaties-en-seksualiteit

Informatie over het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevinden-en-sociale-veiligheid

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN