Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Binnen een Gezonde School krijgen leerlingen de ruimte zich te ontplooien, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en zo goede sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen.

Agressieve ouders

Ouders die verhaal komen halen op school en agressief gedrag vertonen. Wat kunt u doen om te zorgen dat een gesprek niet escaleert? En wat als een gesprek wel uit de hand loopt?

Belangrijkste gesprekstips:

 • Voer het gesprek niet alleen
 • Blijf zichtbaar voor anderen
 • Ga dicht bij de deur zitten
 • Luister goed
 • Let op lichaamstaal
 • Praat in de tegenwoordige tijd, focus op de toekomst
Agressieve ouders

Als een ramp de school treft

Scholen krijgen in toenemende mate te maken met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige tot soms langere tijd ontwrichten. Er wordt aandacht besteedt aan allerlei veiligheidsaspecten en mogelijke interventies zoals herstelrecht. Er wordt gewezen op het belang van een draaiboek en een crisisteam.
Als een ramp de school treft

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Stichting School & Veiligheid heeft een film ontwikkeld die schoolleiders en -besturen informeert over wat de Wet veiligheid op school inhoudt. Een korte animatiefilm laat zien wat scholen kunnen doen om leerlingen een sociaal veilig schoolklimaat te bieden. Vervolgens vertellen vier schoolleiders zelf op enthousiaste wijze hoe zij in hun school aandacht schenken aan sociale veiligheid. De animatie en de vier schoolbezoeken zijn ook los te bekijken.

De Wet veiligheid op school bestaat sinds augustus 2015. Deze wet verplicht scholen in het primair en voortgezet onderwijs beleid te voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. School & Veiligheid ondersteunt scholen daarbij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via deze website, trainingen, conferenties en de helpdesk die bereikbaar is op telefoonnummer: 030 – 285 66 16.

Nu School & Veiligheid niet meer in persoon langsgaat bij scholen, is deze film ontwikkeld. In een animatie van twee minuten wordt de Wet veiligheid op school eenvoudig uitgelegd. Met die kennis in het achterhoofd vertellen vier schoolleiders hoe zij het sociaal veiligheidsbeleid hebben vormgegeven. School & Veiligheid is langs geweest bij deze vier scholen: de christelijke basisschool Instituut Coolsma (Driebergen), het Udens College, de openbare basisschool Het Pathmos in Enschede en Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht. Alle films staan op deze website.

Animatie en korte films over sociale veiligheid op school

Corona gedoe

De kaarten van Corona gedoe kunnen helpen om samen met leerlingen terug te kijken op de Corona-periode. Het is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het Voortgezet onderwijs. Het is geschikt voor kinderen van 9 tot 15 jaar. Het doel van het materiaal is het verbeteren van het welbevinden in tijden van Corona.

De afbeeldingen en vragen van de kaarten kunnen helpen bij het bespreekbaar van emoties zoals angst, verdriet, boosheid en eenzaamheid. Vooral ook na het opstarten na de zomervakantie is het belangrijk om op deze tijd terug te kijken en te werken aan een gezonde groepsdynamiek.

Het materiaal bestaat uit:

32 kaarten met afbeeldingen

20 kaarten met vragen

10 kaarten met stellingen

Bordspel (gratis te downloaden op de site)

pionnen en dobbelsteen

extra werkvormen: https://www.kieresoe.nl/aanvullende-stellingen-coronagedoe/

Meer informatie: www.kieresoe.nl/coronagedoe

 

Corona gedoe

Dappere dino's

Deze groepstraining van 12 bijeenkomsten van 45 min. leert kinderen van gescheiden ouders om te gaan met veranderingen tijdens en na scheiding. Kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken, leren beter met hun gevoelens omgaan, en leren stapsgewijs problemen oplossen. De trainers werken met een handpop, groepsdino 'Rex'. Ouders worden actief bij de training betrokken.
Dappere dino's

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar:
De Vreedzame School

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De onderwerpen zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met social media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk

 Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Gezonde school thuis

Hoe houden leerlingen een gezonde leefstijl aan in deze roerige periode met veelal thuisonderwijs? Gezonde school thuis brengt Gezonde School naar de huiskamers met ‘Gezonde School THUIS’. Hiermee reiken wij schooldirecties en leerkrachten praktische adviezen, tips en activiteiten aan die zij kunnen delen met hun leerlingen. Het doel is om leerlingen thuis op een losse en speelse manier aan hun gezondheid te laten werken. Verder geven wij leerkrachten tips over hoe ook zij zelf gezond kunnen blijven. Alle ideeën zijn toepasbaar in de thuissituatie en komen van onze samenwerkingspartners, interventie-eigenaren en Gezonde School-adviseurs. Het overzicht wordt telkens aangevuld. 

Gezonde school thuis

Handreiking omgaan met verlies in coronatijd

Wanneer iemand uit het gezin of in de naaste omgeving op dit moment overlijdt, zijn de mogelijkheden nogal ingeperkt door de voorschriften van RIVM. Daarbij is er een verschil of iemand overlijdt door het coronavirus of door andere oorzaken. In de handreiking adviseren we kinderen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Daar verandert de huidige situatie niets aan. Wel verandert er iets aan het advies om hen zo veel mogelijk aanwezig te laten zijn bij de gebeurtenissen en een rol te geven bij het daadwerkelijke afscheid. Deze mogelijkheden zijn minder geworden. Maar minder wil niet zeggen onmogelijk. In deze handreiking staan tips, adviezen en literatuursuggesties.

De handreiking is te downloaden: https://www.omgaan-met-verlies.nl/upload/7a7e7b_corona24032020.pdf

De GGD Fryslân beschikt over Rouw- en Verdrietkoffers. Er is een verdrietkoffer voor het basis- en voor het voortgezet onderwijs. In de rouw- en verdrietkoffer zit achtergrondinformatie, verwerkingsmateriaal en boeken voor leerlingen en docenten. De JGZ verpleegkundige ondersteunt de school in het gebruik van de koffer. Meer informatie: https://www.ggdfryslan.nl/professionals/lesmateriaal-reserveren/

Handreiking omgaan met verlies in coronatijd

Hun keuze, mijn verhaal

De documentaire Hun keuze, mijn verhaal is bedoeld kinderen bij scheiding. Wat een scheiding betekent voor een kind is niet voor elke school, leerkracht en docent duidelijk. De wetenschappelijk onderzochte en effectieve interventie KIES biedt uitkomst en geeft kinderen tools om beter om te gaan met de scheiding door een kort begeleidingstraject op school. Er zijn KIES coaches die kunnen helpen bij het begeleidingstraject. De KIES methode is in een aantal opzichten effectief: kinderen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met de moeder en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding.
Hun keuze, mijn verhaal

Infovoorkinderen.nl

Infovoorkinderen.nl is een betrouwbare website voor kinderen. Kinderen van 8 tot 12 jaar hebben allerlei vragen over school. vrienden maken, pesten of verkering. Ze bespreken het met de ouders, maar maken ook steeds meer zelfstandig gebruike van online media. Het is dan van belang dat ze een betrouwbare, begrijpelijke website vinden waarop ze terecht kunnen voor tips en adviezen. Daarom heeft Stichting Opvoeden.nl Infovoorkinderen.nl gelanceerd. Dé website met informatie voor en door kinderen.

Korte, krachtige en begrijpelijke informatie
De onderwerpen, het logo en de kleuren van de website zijn door kinderen bepaaldDe teksten zijn geschreven in korte, krachtige en begrijpelijke taal voor kinderen. De online informatie verwijst door naar andere betrouwbare informatie zoals de kindertelefoon, jonge helden etc. Alle informatie is beschikbaar voor gemeenten, organisaties in jeugdgezondheidszorg en het onderwijs.
Voorbeelden van onderwerpen:

 • thuis, familie
 • mijn lichaam
 • mijn gevoel
 • school
 • verlegenheid, verliefdheid
 • vrienden, vriendinnen
 • pesten
Infovoorkinderen.nl

Kanjertraining

Scholen kunnen met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. 

De methode richt zich op het stimuleren van  sociaal vaardig gedrag en sociale problemen zoals pesten, conflicten en teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen.

Er zijn individuele trainingen mogelijk, training op locatie, of trainingen tot kanjercoordinator. Na het volgen van de training kunnen de leerkrachten zelf aan de slag in de groep.

Kanjertraining

KiVa programma tegen pesten

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa biedt scholen een programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
KiVa programma tegen pesten

Media? Gewoon opvoeden

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beedschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Moderne  media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Ouders hebben daar veel vragen over, zoals: "Met wie heeft mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar?"
Media? Gewoon opvoeden

Ondersteuning onderwijsadviesbureau Cedin

Onderwijsadviesbureau Cedin kan op verschillende terreinen ondersteuning bieden, bijvoorbeeld gericht op een  positief pedagogisch klimaat, groepsvorming conflicthantering en dergelijke. Bij het creëren van een veilige en kansrijke omgeving is het belangrijk de hele leeromgeving en het totale klimaat van de school/instelling erbij te betrekken.

Bijvoorbeeld:

 • Socom : gericht op aanpak sociale competentie
 • Gouden weken: gericht op groepsvorming begin van het schooljaar

 

 

 

 

Ondersteuning onderwijsadviesbureau Cedin

Ondersteuning pesten op school

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan scholen  ondersteunen om pesten te voorkomen.

De begeleiden van pesten op school begint met een telefonisch consult, om te inventariseren welk vraag er speelt. Het preventieprogamma bestaat vervolgens uit een intakegesprek, teambijeenkomst en een ouderavond waarin pesten centraal staat.


Ondersteuning pesten op school

Plezier op school

Plezier op school" is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten.

De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken op het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van deze problemen verkleind wordt.

'Plezier op School' behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederland Jeugdinstituut.

Plezier op school

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD

PAD of PAD-leerplan staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën. Het is van oorsprong een Amerikaans preventieprogramma. Sinds 1987 wordt dit programma gebruikt in Nederland op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen binnen een REC. 

Schoolteams worden getraind met behulp van een uitgebreide lessenserie en extra hulpmiddelen om op een professionele wijze te werken aan de sociale competentie van hun leerlingen.


PAD richt zich vooral op de preventie, zodat kinderen sociaal en emotioneel competenter worden, door middel van:

 • Aandacht besteden aan gedrag dat wel of niet mag.
 • Systematisch en intensief aandacht besteden aan de achterliggende normen en waarden.
 • Denken aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en dat van de andere betrokkenen.
 • Verschillende manieren voorleggen om problemen op te lossen.
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD

Rots en water

Het programma 'rots en water' kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma. Het richt zich o.a. het verminderen van grensoverschrijdend gedrag, het bevorderen van positieve attitudes en zorgen voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat.

Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden voor leerkrachten en er is een aanbod voor meerdere doelgroepen.

 

Rots en water

Schoolbeleid voor smartphonegebruik

Scholen willen duidelijkheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan? Verbieden? Was het maar zo makkelijk. Naast de evidente nadelen, zoals afleiding en verstoring van de lessen, hebben smartphones ook veel voordelen. Denk aan verdieping van de lessen met online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven.  Deze publicatie biedt schoolbesturen, schoolleiders en leraren handvatten om een afgewogen smartphonebeleid te ontwikkelen.

De publicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grondslagen voor beleidsontwikkeling
 • Stappenplan
 • Tips
 • Twee opmerkelijke cases
 • Conclusie
 • Achtergrondinformatie
 • Bronnenlijst
Schoolbeleid voor smartphonegebruik

Taakspel verbeter de sfeer op uw school

Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich beter aan regels houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettig klassenklimaat.

Er is een taakspel voor in de klas en voor op de speelplaats en er is er een voor kleuters.

Taakspel is alleen in licentie verkrijgbaar. Training en begeleiding zijn nodig om de beoogde effecten te behalen. Taakspel kan alleen met begeleiding worden uitgevoerd.

Taakspel is bewezen effectief. De erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut heeft Taakspel erkend op het hoogste niveau: erkend volgens sterke aanwijzingen.

Taakspel verbeter de sfeer op uw school

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN