Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

Uit onderzoek blijkt dat kinderen onvoldoende verkeersvaardig zijn als ze zelfstandig naar school moeten lopen of fietsen. Het aantal ongevallen met kinderen tot 16 jaar steeg tussen 2014 en 2017 met 9 %. Daarom ontwikkelde Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Interpolis WegWijsVR. WegWijsVR is een bewezen innovatieve en effectieve virtuele verkeerstraining die basisschoolkinderen voorbereidt op deelname aan het verkeer en sluit aan bij de verkeerseductiemethode van VVN.

Virtuele omgeving

Op een tablet of mobiele telefoon verkennen kinderen het verkeer in spelvorm. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situaties die ze ook op straat tegen kunnen komen.

Speciale variant voor scholen

In deze variant is een gebied van ongeveer anderhalve kilometer rondom de school virtueel (3D) in kaart gebracht. Kinderen komen langs bekende plaatsen, wat bijdraagt aan een betere leerervaring.

Online platform

Leerkrachten kunnen de voortgang van hun leerlingen zien. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Oefeningen kunnen zo niet alleen virtueel, maar ook in de praktijk worden geoefend.

Gratis in gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden

In de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden wordt dit project kosteloos beschikbaar gesteld vanuit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

Kijk voor meer informatie op www.wegwijsvr.nl/scholen

Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

Voeding- en traktatiebeleid op school

Veel scholen zijn  bezig met gezond eten en het maken van beleid hierover op school. De school stelt regels op over bijvoorbeeld tussendoortjes, pauzehapjes, drinken en traktaties, legt die regels vast, handhaaft die regels en communiceert hierover.

GGD Fryslân kan gericht adviseren over om dit beleid onderdeel van het schoolbeleid te maken en helpen in de ondersteuning naar ouders en leerlingen.

Er is een stappenplan om te komen tot een voedingsbeleid op school beschikbaar., evenals een voorbeeld beleid op school, wat voor de eigen school bewerkt kan worden.

 

 

 

Voeding- en traktatiebeleid op school

Voedselverspilling

Zonder dat we erbij stil staan, gooien we in Nederland ongeveer 41 kilogram voedsel in de afvalbak. Dat is niet alleen zonde van het voedsel, maar ook van alles wat nodig is om het voedsel te kunnen consumeren. In een wereld waarin we geld en eten zat hebben, komt het nogal wel eens voor dat kinderen de waarde van eten uit het oog verliezen. Dan is het logisch dat ze zelf meer zullen verspillen. Maar dat kan anders! Bij Instock zetten we voedselverspilling op de kaart. Nu is het tijd om onze jongste generatie daarin mee te nemen. Met dit lespakket leren we de leerlingen van het basisonderwijs (groep 5 t/m groep 8) waar hun eten vandaan komt, wat ervoor nodig is om dit eten te produceren, waarom het dus erg dat er eten wordt verspild en hoe ze dit kunnen voorkomen. En dit alles natuurlijk op een leuke, interactieve manier.
Voedselverspilling

Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

GGD Fryslân heeft een compleet aanbod op het gebied van ondersteuning van het thema mondgezondheid op school. Zo kunnen er gastlessen gegeven worden op  school over mondgezondheid met een poetsinstructie en aandacht voor voeding in relatie met tandzorg. Het doel van deze les is het verhogen van de kennis rond mondverzorging en het verbeteren van de mondverzorging door de kinderen zelf.

Na de les kunnen leerkrachten een leskist lenen met verschillende materialen in de klas aan de slag om zelf  een vervolg te geven aan de gastles.

Daarnaast kan er een ouderbiijeenkomst worden verzorgd waarin voorlichting over mondgezondheid in combinatie met voeding aan bod komt.

 

Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

Water voor nu en later

Kindervoorstelling vol vrolijke liedjes en leerzame momenten. Water... is een educatieve familievoorstelling vol leerzame momenten en liedjes, speciaal voor kinderen van 5 - 10 jaar. De voorstelling maakt kinderen bewust van alle facetten van water. De kinderen worden gestimuleerd om over de beschikbaarheid en vanzelfsprekendheid van schoon water na te denken. Daarmee sluit het aan op bewustwording van de natuurlijke leefomgeving en duurzaamheid. Er is veel interactie met het kinderpubliek.
Water voor nu en later

Waterkennis op scholen

Vitens heeft een speciale site gemaakt voor kinderen en leraren in het basisonderwijs. De interactieve lessen zijn bedoeld voor kinderen van groep 6 en 7. Je vindt er een uitgebreide bibliotheek over watergerelateerde onderwerpen en filmpjes en afbeeldingen met uitleg. Leerkrachten kunnen in inloggen met een BRIN nummer voor een uitgebreide toelichting op hun lessen. Bekijken op: www.kraanwaterkennis.nl

Vitens geeft ook gastlessen aan kinderen van groep 6 en 7. De les gaat over het maken van water en duurt ongeveer 50 minuten. Voorbereiding door de leerkracht is niet nodig. Een Vitens medewerker leert kinderen op een leuke en interactieve manier over kraanwater. Met een kraanwaterbox vol met waterproefjes en een interactieve quiz. Aanvragen op: www.kraanwaterschool.nl

Vitens heeft ook films gemaakt over het maken van water. Deze films zijn te gebruiken bij de lessen over water. Bekijken op: https://www.vitens.com/maatschappij/van-bron-tot-kraan

Vitens organiseert elk jaar een kraanwaterdag. Met lesmaterialen, een gratis gastles en informatie over een watertappunt op scholen. Informatie op: https://kraanwatergraag.nl/school/

Waterkennis op scholen

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels is elk jaar in de 3e week van maart. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de week op een ander moment te organiseren. Elk jaar wordt voor een thema gekozen.

De Lentekriebelweek heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

Er is veel informatie beschikbaar via de landelijke website, daarnaast kan GGD Fryslân adviseren over de invulling van de week en is er ook materiaal via de GGD te leen.

 

 

 

Week van de Lentekriebels

Welbevinden op school

Met het programma Welbevinden op school krijgen basisscholen tips om op een positiieve manier bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Het bevorderen van het welbevinden werkt positief op de gezondheid, het voorkomt psychische problemen op latere leeftijd. Bovendien maakt aandacht voor welbevinden de verschillen tussen leerlingen kleiner. Juist kinderen van migranten of laagopgeleide ouders hebben er baat bij omdat de leerprestaties verbeteren.

De website Welbevinden op school helpt basisscholen om een integrale aanpak te realiseren. Verder geeft het handige tips, handvatten en informatie.

Welbevinden op school

Wheeliepop app

Veilig Verkeer Nederland heeft vandaag een game gelanceerd die jongeren bewuster maakt van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen.

In opdracht van de gezamenlijke provincies (IPO) is de game WheeliePop ontwikkeld. Hiermee wordt het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de fiets spelenderwijs vergroot met als doel een bijdrage te leveren aan een daadwerkelijke gedragsverandering bij jongeren. Zo fiets je langs weilanden, over wegen door de stad en zelfs over een lopende band in een fabriek. Daarbij ontwijk je alle obstakels die je onderweg tegenkomt en krijg je appjes of telefoontjes. De uitdaging is om dit te negeren.

De game is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn een risicogroep. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag zoals het toenemen van risicogedrag bij pubers en de invloed van vrienden die op deze leeftijd belangrijk wordt. Maar ook fietsen de middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen. Het is aannemelijk dat smartphone gebruik op de fiets een grote oorzaak is van de vele ongevallen. Uit onderzoek bij deze doelgroep is gebleken dat in bijna 25% van de duur van de fietsrit de smartphone wordt gebruikt, om te Snapchatten, Whatsappen en te Spotifyen. WheeliePop leert jongeren dat goed opletten in het verkeer belangrijk is en dat telefoon een afleidende factor is.

Het IPO heeft de game vooraf getest op jongeren tussen 12 en 16 jaar. Het blijkt dat het spelen van de game een bijdrage levert aan een beter besef van het risico van smartphonegebruik op de fiets. Na het spelen is onderzocht of deze jongeren anders handelen tijdens het fietsen. WheeliePop zorgt er voor dat spelers minder vaak vinden dat even snel een bericht beantwoorden op de fiets best kan. Met deze game willen provincies en Veilig Verkeer Nederland een invulling geven aan het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten. Het doel van het op 6 september gesloten convenant is dat het verkeerd gebruik van smart-devices in het verkeer drastisch afneemt.

De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de Appstore en  prima geschikt voor een uitdagende verkeersles in groep 7 of 8 van de basisschool.

 

Wheeliepop app

WhoZnext-junior

WhoZnext is een landelijk programma en richt zich op het stimuleren van de sportdeelname en het voorkomen van school- en sportuitval onder jongeren door hen actief te betrekken bij de organisatie van sport- en beweegactiviteiten.

Lokaal en regionaal worden whoZnext-teams samengesteld. Deze teams bestaan uit jongeren en een volwassene als coach. De teams zijn actief binnen de school, de buurt, buitenschoolse opvang en de sportvereniging. Elk team bepaalt eerst met elkaar wat ze gaan doen en gaan vervolgens aan de slag. Met deze projectnaam worden ook andere jongeren uitgedaagd dit goede voorbeeld te volgen en actief te worden in een whoZnext- team.

Er is een lesmap beschikbaar waarin de stappen duidelijk beschreven worden.

WhoZnext-junior

Workshop Positief opvoeden (Triple P) voor ouders

Opzet van de workshop: Ouders ontvangen informatie en advies over de ontwikkeling van en het omgaan met gedrag van kinderen rond een thema. Er worden positieve opvoedingsstrategieën besproken en vaardigheden getraind om zo een individuele, op maat gemaakte, opvoedaanpak in de praktijk te kunnen brengen na afloop van de workshop. Er wordt gebruik gemaakt van dvd-fragmenten Tijdens de workshop is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ontvangen ouders een werkboekje. Thema’s:

  •  Leren luisteren voor ouders met kind 2- 6 jaar
  • Omgaan met ruzie/agressie voor ouders met kind 2 – 6 jaar
  • Omgaan met ruzie/agressie voor ouders met kind 6 - 12 jaar

De workshops kunnen kort na elkaar maar ook los van elkaar georganiseerd worden.

Workshop Positief opvoeden (Triple P) voor ouders

Zaaiplezier

Zaaiplezier is een nieuwsbrief van Jong Leren Eten. De nieuwsbrief verschijnt iedere 2 weken. Het is bedoeld als hulp en ter inspiratie bij het Jong Leren Eten zadenpakket. Er komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een plan maken voor het zaaien
  • Hoe groeit een plantje?
  • Stel je vraag aan Lemke
  • Plantjes verzorgen
  • Stap voor stap buiten zaaien in de volle grond
  • Maak eigen naambordjes voor in de moestuin

 

Zaaiplezier

Zelf brood maken leskist

Het “dagelijks brood” is één van de oudste vormen van voeding. In de lesbrief van het Natuurmuseum Groningen wordt uitvoerig beschreven hoe ons brood in de loop der eeuwen is ontstaan. Samen met 4 – 8-jarigen kun je in de klas zonder oven tóch (Zuid Duitse) broodjes bakken. Het lespakket “Brood aan de basis” bevat een docentenhandleiding voor onder-, midden- en bovenbouw en een videofilm + DVD. In de leskist zijn verder een uitgebreid graanpakket, een reader, zoekkaarten om landbouwgewassen te herkennen en een boekje over de molen in Makkinga aanwezig. In de map staan heerlijke recepten om brood te bakken; het alternatieve receptenboekje “7 Granen” vermeldt recepten voor de verwerking van de hele en de gemalen graankorrel. 

Ook is er een brood-bakmachine aanwezig.

Zelf brood maken leskist

Zuivel leskist

Met dit lespakket kan in de klas boter, yoghurt, kwark en kaas worden gemaakt.

Voor alle groepen is een thema uitgewerkt, maar hier kan uiteraard vanaf geweken worden. De boerderij staat bij groep 1 en 2 centraal, zij maken een toetje. Groep 3 en 4 bezoeken de supermarkt en verdiepen zich daar in de zuivelproducten en hun verpakking. Op school wordt een vlaflip gemaakt. Groep 5 maakt yoghurt, groep 6 boter, groep 7 kwark en groep 8 kaas.

Informatie, lesmateriaal en werkbladen zijn voor alle groepen aanwezig. In de kist zitten materialen, kaasvaatjes, potjes met stremsel en andere noodzakelijke stofjes die nodig zijn bij het kaasmaken. Voor de rauwe melk moet iedereen uiteraard zelf zorgen. Een bezoek aan een kaasboerderij in de gemeente is ook mogelijk.

Zuivel leskist

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN