Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Toolkit luizen

 

Wat is de toolkit hoofdluis?

De Toolkit hoofdluis  is een toolkit  verschillende voorlichtingsproducten.  De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Voor wie is de toolkit?

De informatie in de toolkit hoofdluis is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over hoofdluis.  De aanbieders van de informatie in de toolkit willen hiermee het gebruik van consistente en correcte communicatiemiddelen over ziekte en zorg stimuleren. De informatie is gratis beschikbaar, tenzij anders aangegeven. 

Gebruik

Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid en communicatie, kan gebruikmaken van de communicatietoolkits. Het materiaal is eenvoudig te downloaden, en soms te bestellen.  Gebruikers kunnen op veel materialen de eigen corporate signatuur aanbrengen, zoals logo en adresgegevens. Wel dient er in ieder eindproduct een disclaimer vermeld te worden.  Bovendien is het niet toegestaan om in (de inhoud van) toolkitproducten veranderingen aan te brengen, tenzij daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met toolkits@rivm.nl 

Toolkit luizen

Toolkit milieu

Met behulp van de digitale toolkit milieu kunnen scholen nog beter ondersteund worden op het gebied van binnenmilieu. In de toolkit vindt u praktische informatie over het belang van een goed binnenmilieu en energiebesparing. Ook ondersteunt de toolkit bij de aanvraag van het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School. Daarvoor kan de school gebruik maken van goede interventies en hulpmiddelen. Een aantal voorbeelden:

 • E-learning ‘Beter leren? Ventileren!’
 • Voorlichtingsfilm ‘Een frisse school begint in de klas’
 • CO2 registratieformulier
 • Voorbeeld van een onderhoudscontract
Toolkit milieu

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Kinderen en jongeren groeien op in een digitaal tijdperk. Er wordt steeds meer tijd besteed aan beeldschermgebruik. Onder beeldschermgebruik wordt het gebruik van TV, computer, laptop, tablet of smartphone verstaan. Kinderen en jongeren maken hier niet alleen gebruik van in hun vrije tijd. Binnen het onderwijs neemt het gebruik van dergelijke apparaten ook toe. Dit heeft voordelen zoals een verhoogde motivatie, een efficiënter leerproces en de mogelijkheid om onderwijs meer af te stemmen op individuen. Maar de inzet van beeldschermen in het onderwijs brengt ook risicio's met zich mee.

De GGD biedt scholen met deze toolkit ook handvatten om verantwoord beeldschermgebruik op scholen te bevorderen.

De toolkit richt zich op het verminderen dan wel voorkomen van risico's van beeldschermgebruik. Per gezonde school pijler wordt toegelicht wat u op school kunt doen om te komen tot verantwoord beeldschermgebruik.

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Veiligheidseisen schoolplein

In bijna elke wijk en bij elke school  is er wel een speeltuintje of grasveld waar kinderen lekker kunnen spelen.  Op deze website kunt u informatie vinden over speeltoestellen en speelgelegenheden zodat het een veilige plek voor kinderen is.

Achtergrondinformatie over wetgeving, normen en beheer: informatie over de veiligheidseisen van schoolpleinen en toestellen en verantwoordelijkheden.

 

 

 

Veiligheidseisen schoolplein

Veiligheidskaart NJI

De Veiligheidskaart van het NJI is een digitale checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan.

De school kan het veiligheidsbeleid toetsen aan:

 • Wat wettelijk verplicht is.
 • Wat in het algemeen in het onderwijs wenselijk is 
 • Wat voor de school geschikt is.
 • Aan de hand van de toetsing kan de school haar beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. De bijlage bij de veiligheidskaart bevat aanbevelingen voor het stapsgewijs verwezenlijken van het veiligheidsplan

   

   

   

   

   

   

   

   

  Veiligheidskaart NJI

  Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen onvoldoende verkeersvaardig zijn als ze zelfstandig naar school moeten lopen of fietsen. Het aantal ongevallen met kinderen tot 16 jaar steeg tussen 2014 en 2017 met 9 %. Daarom ontwikkelde Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Interpolis WegWijsVR. WegWijsVR is een bewezen innovatieve en effectieve virtuele verkeerstraining die basisschoolkinderen voorbereidt op deelname aan het verkeer en sluit aan bij de verkeerseductiemethode van VVN.

  Virtuele omgeving

  Op een tablet of mobiele telefoon verkennen kinderen het verkeer in spelvorm. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situaties die ze ook op straat tegen kunnen komen.

  Speciale variant voor scholen

  In deze variant is een gebied van ongeveer anderhalve kilometer rondom de school virtueel (3D) in kaart gebracht. Kinderen komen langs bekende plaatsen, wat bijdraagt aan een betere leerervaring.

  Online platform

  Leerkrachten kunnen de voortgang van hun leerlingen zien. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Oefeningen kunnen zo niet alleen virtueel, maar ook in de praktijk worden geoefend.

  Gratis in gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden

  In de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden wordt dit project kosteloos beschikbaar gesteld vanuit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

  Kijk voor meer informatie op www.wegwijsvr.nl/scholen

  Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

  Voedselverspilling

  Zonder dat we erbij stil staan, gooien we in Nederland ongeveer 41 kilogram voedsel in de afvalbak. Dat is niet alleen zonde van het voedsel, maar ook van alles wat nodig is om het voedsel te kunnen consumeren. In een wereld waarin we geld en eten zat hebben, komt het nogal wel eens voor dat kinderen de waarde van eten uit het oog verliezen. Dan is het logisch dat ze zelf meer zullen verspillen. Maar dat kan anders! Bij Instock zetten we voedselverspilling op de kaart. Nu is het tijd om onze jongste generatie daarin mee te nemen. Met dit lespakket leren we de leerlingen van het basisonderwijs (groep 5 t/m groep 8) waar hun eten vandaan komt, wat ervoor nodig is om dit eten te produceren, waarom het dus erg dat er eten wordt verspild en hoe ze dit kunnen voorkomen. En dit alles natuurlijk op een leuke, interactieve manier.
  Voedselverspilling

  Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

  GGD Fryslân heeft een compleet aanbod op het gebied van ondersteuning van het thema mondgezondheid op school. Zo kunnen er gastlessen gegeven worden op  school over mondgezondheid met een poetsinstructie en aandacht voor voeding in relatie met tandzorg. Het doel van deze les is het verhogen van de kennis rond mondverzorging en het verbeteren van de mondverzorging door de kinderen zelf.

  Na de les kunnen leerkrachten een leskist lenen met verschillende materialen in de klas aan de slag om zelf  een vervolg te geven aan de gastles.

  Daarnaast kan er een ouderbiijeenkomst worden verzorgd waarin voorlichting over mondgezondheid in combinatie met voeding aan bod komt.

   

  Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

  Water voor nu en later

  Kindervoorstelling vol vrolijke liedjes en leerzame momenten. Water... is een educatieve familievoorstelling vol leerzame momenten en liedjes, speciaal voor kinderen van 5 - 10 jaar. De voorstelling maakt kinderen bewust van alle facetten van water. De kinderen worden gestimuleerd om over de beschikbaarheid en vanzelfsprekendheid van schoon water na te denken. Daarmee sluit het aan op bewustwording van de natuurlijke leefomgeving en duurzaamheid. Er is veel interactie met het kinderpubliek.
  Water voor nu en later

  Waterkennis op scholen

  Vitens heeft een speciale site gemaakt voor kinderen en leraren in het basisonderwijs. De interactieve lessen zijn bedoeld voor kinderen van groep 6 en 7. Je vindt er een uitgebreide bibliotheek over watergerelateerde onderwerpen en filmpjes en afbeeldingen met uitleg. Leerkrachten kunnen in inloggen met een BRIN nummer voor een uitgebreide toelichting op hun lessen. Bekijken op: www.kraanwaterkennis.nl

  Vitens geeft ook gastlessen aan kinderen van groep 6 en 7. De les gaat over het maken van water en duurt ongeveer 50 minuten. Voorbereiding door de leerkracht is niet nodig. Een Vitens medewerker leert kinderen op een leuke en interactieve manier over kraanwater. Met een kraanwaterbox vol met waterproefjes en een interactieve quiz. Aanvragen op: www.kraanwaterschool.nl

  Vitens heeft ook films gemaakt over het maken van water. Deze films zijn te gebruiken bij de lessen over water. Bekijken op: https://www.vitens.com/maatschappij/van-bron-tot-kraan

  Vitens organiseert elk jaar een kraanwaterdag. Met lesmaterialen, een gratis gastles en informatie over een watertappunt op scholen. Informatie op: https://kraanwatergraag.nl/school/

  Waterkennis op scholen

  Week van de Lentekriebels

  De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels is elk jaar in de 3e week van maart. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de week op een ander moment te organiseren. Elk jaar wordt voor een thema gekozen.

  De Lentekriebelweek heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

  Er is veel informatie beschikbaar via de landelijke website, daarnaast kan GGD Fryslân adviseren over de invulling van de week en is er ook materiaal via de GGD te leen.

   

   

   

  Week van de Lentekriebels

  Welbevinden op school

  Met het programma Welbevinden op school krijgen basisscholen tips om op een positiieve manier bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Het bevorderen van het welbevinden werkt positief op de gezondheid, het voorkomt psychische problemen op latere leeftijd. Bovendien maakt aandacht voor welbevinden de verschillen tussen leerlingen kleiner. Juist kinderen van migranten of laagopgeleide ouders hebben er baat bij omdat de leerprestaties verbeteren.

  De website Welbevinden op school helpt basisscholen om een integrale aanpak te realiseren. Verder geeft het handige tips, handvatten en informatie.

  Welbevinden op school

  Wheeliepop app

  Veilig Verkeer Nederland heeft vandaag een game ontwikkeld die jongeren bewuster maakt van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen.

  De game is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn een risicogroep. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag zoals het toenemen van risicogedrag bij pubers en de invloed van vrienden die op deze leeftijd belangrijk wordt. Maar ook fietsen de middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen. Het is aannemelijk dat smartphone gebruik op de fiets een grote oorzaak is van de vele ongevallen. Uit onderzoek bij deze doelgroep is gebleken dat in bijna 25% van de duur van de fietsrit de smartphone wordt gebruikt, om te Snapchatten, Whatsappen en te Spotifyen. WheeliePop leert jongeren dat goed opletten in het verkeer belangrijk is en dat telefoon een afleidende factor is.

  De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de Appstore en  prima geschikt voor een uitdagende verkeersles in groep 7 of 8 van de basisschool.

   

  Wheeliepop app

  Workshop Positief opvoeden (Triple P) voor ouders

  Opzet van de workshop: Ouders ontvangen informatie en advies over de ontwikkeling van en het omgaan met gedrag van kinderen rond een thema. Er worden positieve opvoedingsstrategieën besproken en vaardigheden getraind om zo een individuele, op maat gemaakte, opvoedaanpak in de praktijk te kunnen brengen na afloop van de workshop. Er wordt gebruik gemaakt van dvd-fragmenten Tijdens de workshop is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ontvangen ouders een werkboekje. Thema’s:

  •  Leren luisteren voor ouders met kind 2- 6 jaar
  • Omgaan met ruzie/agressie voor ouders met kind 2 – 6 jaar
  • Omgaan met ruzie/agressie voor ouders met kind 6 - 12 jaar

  De workshops kunnen kort na elkaar maar ook los van elkaar georganiseerd worden.

  Workshop Positief opvoeden (Triple P) voor ouders

  Kinderopvang

  partners 5a

  Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN