Items met de tag BELEID EN REGELGEVING

Advies Schoolveiligheid

Het schoolveiligheidsteam van Halt is een team van deskundigen op het gebied van veiligheid in en om school. Zij zijn op de hoogte van alle aspecten van sociale veiligheid. Het team geeft adviezen op maat over aanscherping en verbetering van de sociale veiligheid en/of het veiligheidsbeleid en biedt handreikingen om de adviezen in de praktijk te brengen. 

Het schoolveiligheidsteam stimuleert en ondersteunt bij de totstandkoming en het waarborgen van (bestuurlijke) afspraken tussen de school en andere partijen: politie, gemeente, veiligheidshuizen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft het team als taak het versterken van de betrokkenheid van ouders, docenten en leerlingen bij het veiligheidsbeleid. Het beleid (fysieke) veiligheid wordt in schoolveiligheidsplan vastgelegd

Advies Schoolveiligheid

Agressieve ouders

Ouders die verhaal komen halen op school en agressief gedrag vertonen. Wat kunt u doen om te zorgen dat een gesprek niet escaleert? En wat als een gesprek wel uit de hand loopt?

Belangrijkste gesprekstips:

 • Voer het gesprek niet alleen
 • Blijf zichtbaar voor anderen
 • Ga dicht bij de deur zitten
 • Luister goed
 • Let op lichaamstaal
 • Praat in de tegenwoordige tijd, focus op de toekomst
Agressieve ouders

Als een ramp de school treft

Scholen krijgen in toenemende mate te maken met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige tot soms langere tijd ontwrichten. Er wordt aandacht besteedt aan allerlei veiligheidsaspecten en mogelijke interventies zoals herstelrecht. Er wordt gewezen op het belang van een draaiboek en een crisisteam.
Als een ramp de school treft

Arbomeester

Om alle risico’s in en om uw school te inventariseren en te evalueren maakt u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers is immers essentieel.Om besturen en scholen te ondersteunen bij het opstellen van de RI&E is sinds 2007 het digitaal instrument Arbomeester ontwikkeld. Het is  een risico-inventarisatie en evaluatie-instrument en een quickscan voor het personeel over arbeidsbeleving.

Arbomeester

De grote plantenjacht

De grote plantenjacht is een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen platen en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. Na afloop ontvangt de school 100, - euro om het actieplan van de leerlingen uit te voeren.

De grote plantenjacht bestaat uit de volgende lessen:

 • Algemene informatie en quiz
 • Schatkaart van de natuur
 • Leerkaarten
 • Natuurschatkist
 • Nog meer biodiversiteit
De grote plantenjacht

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar:
De Vreedzame School

De wereld van voedsel

Speciaal voor de 9e editie van de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid hebben gemotiveerde pabo-studenten uit het hele land, België en Zuid Afrika voorleesverhalen geschreven over het thema Voeding. De 18 beste verhalen zijn gebundeld in dit educatieve boek. Kinderen van de basisschool hebben alle tekeningen gemaakt. De tekeningen diende ter inspiratie voor de verhalen.
De wereld van voedsel

Digitale Risicomonitor

De Digitale Risicomonitor is een praktisch toepasbaar instrument. Een breed aantal thema’s rondom de veiligheid van kinderen en medewerkers op en rond de school worden geïnventariseerd. Vervolgens kan er automatisch een actieplan en rapportage worden gegenereerd.

Niet verplicht, wél erg nuttig. De Risicomonitor richt zich vooral op de kinderen. De veiligheid van het schoolgebouw, het bewegingsonderwijs én het verkeer rond de school komen onder andere aan bod.

 

Digitale Risicomonitor

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De onderwerpen zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met social media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk

 Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Gehoorschade: interventies en materialen

Gehoorschade: interventies en materialen geeft een overzicht van:

 • Interventies
 • Lesmaterialen
 • Websites
 • Campagnes
Gehoorschade: interventies en materialen

Genotmiddelen in schoolbeleid

Uw school voert verschillende activiteiten uit op het gebied van preventie van roken en alcohol. Het is goed om deze vast te leggen in het beleid van de school en hier ook helder over te communiceren in de schoolgids en naar ouders en leerlingen.

Stel een helder reglement op dat duidelijk aangeeft welke regels er zijn en voor wie de regels gelden en communiceer hierover. Dit onderdeel kan opgepakt worden vanuit het programma de Gezonde School en Genotmiddelen.

 Verslavingzorg Noord Nederland (VNN) kan hierover adviseren.Genotmiddelen in schoolbeleid

Gezonde school en Genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Voor het basisconderwijs is er een aanbod voor de leerlingen van roep 7/8.

 

 

 

Gezonde school en Genotmiddelen

Gezonderwijs

Het lesmateriaal Gezonderwijs bevat  veel praktische en en direct inzetbare tips voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Zowel als opstap, of als aanvulling op bestaande lessen gericht op voeding en bewegen.
Gezonderwijs

Global schools

Sustainable Development Goals zijn een mooi uitgangspunt om leerlingen kennis te laten maken met de uitdagingen van de toekomst. Door hier jong mee te beginnen gaan jongeren een duurzame toekomst als referentiekader aannemen in hun eigen leven. Global Schools heeft lespakketten over dit onderwerp. De lespakketten zijn in het Engels, maar kunnen eenvoudig vertaald worden.
Global schools

Groen gelinkt

Groen gelinkt geeft inspiratie voor een onvergetelijke les. Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante lesmaterialen, gastlessen of excursies bij jouw in de buurt. In GroenGelinkt zoek en vind je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk.
Groen gelinkt

Groen kennisnet

Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research waarin de groene onderwijsinstellingen, hun lectoraten, het Onderwijsvernieuwingsprogramma en de centra voor innovatief vakmanschap en de centres of expertise mede uitvoerende partners zijn. Er is een overzicht van lesmaterialen voor alle typen onderwijs
Groen kennisnet

Handboek de rouwende school

Wanneer een kinderdagverblijf of school wordt geconfronteerd met een (plotseling) verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Dit praktische boek geeft houvast bij zo'n emotionele en verwarrende gebeurtenis. Het bevat een protocol, een checklist, werkvormen en informatie over in te zetten middelen.
Handboek de rouwende school

Handboek schoolpleinen

Buitenspelen is niet alleen leuk, maar biedt ook allerlei voordelen voor kinderen. Toch blijkt uit onderzoek dat 55% van de kinderen in de leeftijd van 4 - 11 jaar en 62 % van de jongeren van 12 - 17 jaar onvoldoende beweegt en de combinorm niet haalt. Dat betekent dat zij niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en oook niet aan de Fitnorm.

Een schoolplein biedt kinderen een goede gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen te spelen, samen te werken en compromissen te sluiten. Maar hoe moet dit eruit zien? Waar moet je allemaal aan denken bij de (her) inrichting van een schoolplein.

Dit handboek geeft handvatten om scholen hierover te adviseren.

Handboek schoolpleinen

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Op vrijwel iedere school wordt men wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen. Kinderen zijn er extra gevoelig voor, omdat ze al spelend vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Het is de verantwoordelijkheid van school en ouders om preventieve maatregelen te nemen.

Scholen kunnen zich bij GGD Fryslân opgeven voor een gratis hoofdluisinstructie. Voor deze instructie komt een assistente van de jeugdgezondheidszorg op school. Het doel van de bijeenkomst is dat de ouderwerkgroep kennis over hoofdluis en de behandeling hiervan opdoet. Daarnaast is er aandacht voor het opzetten van een ouderwerkgroep en alle materialen die daarbij gebruikt kunnen worden.

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Kanjertraining

Scholen kunnen met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. 

De methode richt zich op het stimuleren van  sociaal vaardig gedrag en sociale problemen zoals pesten, conflicten en teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen.

Er zijn individuele trainingen mogelijk, training op locatie, of trainingen tot kanjercoordinator. Na het volgen van de training kunnen de leerkrachten zelf aan de slag in de groep.

Kanjertraining

KiVa programma tegen pesten

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa biedt scholen een programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en sociaal-emtionele monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
KiVa programma tegen pesten

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN