Roken en alcohol

Door aandacht te besteden aan de preventie van roken, alcohol en drugs, levert een Gezonde School een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen. Leerlingen worden weerbaarder en zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen groepsdruk.

Afslag

Theatervoorstelling 'Afslag' is een interactieve en uitdagende theatervoorstelling over groepsdruk, ouder worden, keuzes maken, omgaan met verleidingen en opkomen voor jezelf. De Theatervoorstelling wordt bij voorkeur in combinatie met een ouderbijeenkomst met dit zelfde theater stuk georganiseerd.

 

Afslag

Genotmiddelen in schoolbeleid

Uw school voert verschillende activiteiten uit op het gebied van preventie van roken en alcohol. Het is goed om deze vast te leggen in het beleid van de school en hier ook helder over te communiceren in de schoolgids en naar ouders en leerlingen.

Stel een helder reglement op dat duidelijk aangeeft welke regels er zijn en voor wie de regels gelden en communiceer hierover. Dit onderdeel kan opgepakt worden vanuit het programma de Gezonde School en Genotmiddelen.

 Verslavingzorg Noord Nederland (VNN) kan hierover adviseren.Genotmiddelen in schoolbeleid

Gezonde school en Genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Voor het basisconderwijs is er een aanbod voor de leerlingen van roep 7/8.

 

 

 

Gezonde school en Genotmiddelen

Gezondheidsonderzoek

Op de basisschool en tijdens het voortgezet onderwijs krijgen de  kinderen een paar keer een uitnodiging voor preventief gezondheidsonderzoek door GGD Fryslân.

De  jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente werken samen in een team en voeren de onderzoeken uit.  Alle 5-jarige en leerlingen uit groep 7 worden gezien. Tijdens deze onderzoeken is er aandacht voor diverse leefstijl thema's.

 

Gezondheidsonderzoek

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

Leefstijl

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) kan een voorlichting over genotmiddelen  voor ouders op school verzorgen. Eventueel kan de ouderavond in combinatie met een Theater aanbod uitgevoerd worden. Daarnaast is het goed om ouders te betrekken bij dit onderwerp. Er zijn diverse websites beschikbaar voor ouders die informatie geven.

 

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Rookvrij schoolterrein

Op de site van rookvrijschoolterrein staat  een stappenplan om tot een rookvrij schoolplein te komen. Op de website wordt uitleg gegeven over de verschillende stappen en hulpmiddelen. Ook staan er feiten en cijfers over kinderen en roken op de site.

Rookvrij schoolterrein

Theater Smoar

Theater Smoar is een educatief theatergezelschap met passie voor het onderwijs. Theater Smoar is actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo met voorstellingen, theaterlessen en projecten. Theater Smoar ontwikkelt workshops, optredens, rollenspelen binnen scholen en maatschappelijke organisaties. De voorstellingen sluiten aan bij actuele en maatschappelijke thema's.

Met de voorstellingen worden de jongeren uitgedaagd om zelf een mening te vormen.

De voorstellingen passen bij de kerndoelen.

Theater Smoar

Toolbox DGSG

De toolbox bestaat uit downloads van de volgende onderdelen:

  • Richtlijnen
  • Lesmaterialen
  • Wervingsmateriaal Smoke Free Challenge
  • Toolkit Lachgas
  • Signaleren en begeleiden
  • Onderzoek
  • Peilstations
  • Diversen
  • Links
Toolbox DGSG

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een klachtencommissie en elke school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon.

Kind en/of ouder/verzorger kunnen vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken en een klacht voorleggen. Een aantal scholen heeft een overeenkomst gesloten met GGD Fryslân om de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen. Deze functie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen.

 

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN