Roken en alcohol

Door aandacht te besteden aan de preventie van roken, alcohol en drugs, levert een Gezonde School een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen. Leerlingen worden weerbaarder en zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen groepsdruk.

Helder op school

Helder op school is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs.  De kracht van Helder op school is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

 

 

 

 

Helder op school

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) kan een voorlichting over genotmiddelen  voor ouders op school verzorgen. Eventueel kan de ouderavond in combinatie met een Theater aanbod uitgevoerd worden. Daarnaast is het goed om ouders te betrekken bij dit onderwerp. Er zijn diverse websites beschikbaar voor ouders die informatie geven.

 

Ouderbijeenkomst/informeren ouders

Rookvrij schoolterrein

Op de site van rookvrijschoolterrein staat  een stappenplan om tot een rookvrij schoolplein te komen. Op de website wordt uitleg gegeven over de verschillende stappen en hulpmiddelen. Ook staan er feiten en cijfers over kinderen en roken op de site.

Rookvrij schoolterrein

Toolkit Helder op school

De toolbox bestaat uit downloads van de volgende onderdelen:

  • Richtlijnen
  • Lesmaterialen
  • Wervingsmateriaal Smoke Free Challenge
  • Toolkit Lachgas
  • Signaleren en begeleiden
  • Onderzoek
  • Peilstations
  • Diversen
  • Links
Toolkit Helder op school

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een klachtencommissie en elke school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon.

Kind en/of ouder/verzorger kunnen vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken en een klacht voorleggen. Een aantal scholen heeft een overeenkomst gesloten met GGD Fryslân om de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen. Deze functie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen.

 

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN