Fysieke veiligheid

Door samen met leerlingen aandacht te besteden aan risico’s en veiligheid in de schoolomgeving, creëert een Gezonde School een veiliger klimaat. Onderwerpen die hierbij horen zijn veiligheid van het schoolgebouw, het schoolplein en tijdens praktijk- en gymlessen, verkeersveiligheid en brandveiligheid.

Advies Schoolveiligheid

Het schoolveiligheidsteam van Halt is een team van deskundigen op het gebied van veiligheid in en om school. Zij zijn op de hoogte van alle aspecten van sociale veiligheid. Het team geeft adviezen op maat over aanscherping en verbetering van de sociale veiligheid en/of het veiligheidsbeleid en biedt handreikingen om de adviezen in de praktijk te brengen. 

Het schoolveiligheidsteam stimuleert en ondersteunt bij de totstandkoming en het waarborgen van (bestuurlijke) afspraken tussen de school en andere partijen: politie, gemeente, veiligheidshuizen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft het team als taak het versterken van de betrokkenheid van ouders, docenten en leerlingen bij het veiligheidsbeleid. Het beleid (fysieke) veiligheid wordt in schoolveiligheidsplan vastgelegd

Advies Schoolveiligheid

Coronavirus praatplaten

De Corona Praatkaarten helpen begeleiders, verzorgers, docenten en trainers met hun cliënten of cursisten in gesprek te gaan over het Coronavirus, te onderzoeken wat hun kennis daarover is en de juiste informatie en instructies over te dragen. Met behulp van de Praatkaarten kunnen afspraken gemaakt en uitgelegd worden. Dat geeft duidelijkheid en rust, neemt angst weg en helpt verspreiding van het virus te voorkomen!

Inhoud koffer
De koffer bevat 7 kunststof doosjes met ieder 27 Praatkaarten.  Verder bevat de koffer zeven praktische handleidingen.

Coronavirus praatplaten

Gehoorschade: interventies en materialen

Gehoorschade: interventies en materialen geeft een overzicht van:

 • Interventies
 • Lesmaterialen
 • Websites
 • Campagnes
Gehoorschade: interventies en materialen

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. Het project is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Hoortoren

De Hoortoren bestaat uit een bewaardoos met lespakket voor alle groepen van de basisschool. Voor de onderbouw zijn er vrolijke vertelposters, voor de bovenbouw gelamineerde opdrachtkaarten. Voor de bovenbouw is er ook een DVD opgenomen, een film over geluid en preventie van gehoorbeschadiging. Het interactieve karakter van het lespakket maakt dat de informatie beter wordt opgenomen.

Het lesmateriaal is gedifferentieerd naar vier niveaus. Bij alle materialen hoort een handleiding met extra lessuggesties en kopieerbare werkbladen. De Hoortoren is zowel geschikt voor gebruik in de klas als voor een project.

Bij de hoortoren hoort een digitale decibelmeter. Uw leerlingen meten daarmee exact hoeveel decibel verschillende geluiden voortbrengen.

Van de Hoortoren is ook een digitale versie beschikbaar. Deze versie is geschikt voor het digibord. Bovendien is de digitale versie uitgebreid met een opdrachtkaart voor groep 7 en 8. De opdrachtkaart geeft extra verdieping op gehoorbescherming. Verder zijn er toetsen opgenomen om te controleren of leerlingen de opgedane kennis hebben onthouden.

Dit lespakket ontving van het Centrum Gezond Leven het predicaat: Goed beschreven.

Hoortoren

Hygiënerichtlijn voor basisscholen

De hygiënerichtlijn is geschreven voor alle medewerkers en beroepskrachten die werkzaam zijn in de basisschool. De belangrijkste hygiënenormen zijn op een rij gezet. Als iedereen zich aan de richtlijnen houdt, beperkt men het risico op verspreiding van infectieziekten onder de kinderen en medewerkers. Aan de orde komen o.a.:

 • persoonlijke hygiëne
 • overblijven
 • schoonmaken
 • bouw en inrichting
 • voedselveiligheid etc. 
Hygiënerichtlijn voor basisscholen

Leren omgaan met Corona

Corona is ook onder kinderen het gesprek van de dag. Het kan zorgen voor angst en onrust bij kinderen. Educatieve uitgeverij Malmberg heeft uit de lesmaterialen verschillende teksten geselecteerd die de basis kunnen vormen voor een gesprek tussen ouder en kind over het coronavirus, met daarbij tips en handreikingen voor de ouders. Ook staan er suggesties bij voor activiteiten die ouders thuis samen met hun kind kunnen doen. De insteek van het lesmateriaal is sociaal-emotioneel. Het past bij het thema welbevinden.
Leren omgaan met Corona

Lespakket Halt: thema’s rondom jeugdcriminaliteit

Halt heeft een lespakket met diverse thema’s rondom jeugdcriminaliteit voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De lessen zijn aangepast aan het niveau van de groep. Het thema van de les wordt samen met de school gekozen, zodat de les goed aansluit bij wat bij de leerlingen speelt. Halt laat tijdens de les de jongeren actief nadenken over jeugdcriminaliteit en veiligheid. Halt betrekt leerlingen in de discussie en zet hen aan tot nadenken over hun gedrag, de mogelijke gevolgen ervan en hun eigen verantwoordelijkheid. Jongeren leren dat zij een keuze hebben.

Thema’s van de voorlichting:
1.     Jeugdcriminaliteit
2.     Normen en Waarden
3.     Invloed van de  groep
4.     Gevolgen van gedrag
5.     Online Veiligheid: sociaal media en digitaal pesten
6.     Overlast en respect
7.     Overlast tijdens de Jaarwisseling
8.     Veilige Publiek Taak
Lespakket Halt: thema’s rondom jeugdcriminaliteit

Ouderbijeenkomsten

Het betrekken van ouders vergroot het effect van de voorlichting. Ouders vervullen een voorbeeldrol en kunnen thuis met hun kind nog eens over het onderwerp praten en hen ondersteunen bij wat ze hebben geleerd. Tijdens de ouderbijeenkomst staat Halt stil bij de leef- en denkwereld van jongeren en welke rol ouders kunnen vervullen.

De bijeenkomsten zijn praktisch en gericht op de vragen die bij ouders leven. Ook kunnen de ouderbijeenkomsten zonder voorlichting aan de leerlingen worden ingezet. Voorkomende thema’s zijn:  Veilig Buitenspelen, Kattenkwaad, Invloed van de groep en Online Veiligheid.
Ouderbijeenkomsten

Slim met de zon

Je beschermen tegen de zon is belangrijk! Voor nu en later. Slim met de zon maakt kinderen hier op een vrolijke en verrassende manier van bewust. Het lespakket is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs. Voor iedere bouw zijn er op maat gemaakte lessen.

In de onderbouw maken kinderen kennis met warmte, schaduw en zonverbranding. De middenbouw ontdekt de verschillende huidtypen. De bovenbouwers worden zonverkenners. Zij maken de school "zonproof".

Slim met de zon

Van 8 naar 1

Na de zomervakantie lopen en fietsen de leerlingen uit groep 8 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Meestal betekent dit een nieuwe, langere en soms gevaarlijke route. Alle reden om de leerlingen hier goed op voor te bereiden. De van 8 naar 1 lessen zijn een special op de verkeersmethode en mag VVN in Fryslân aan 50 scholen gratis aanbieden. De introductieles van een uur wordt verzorgd door een gastdocent. De leerlingen krijgen bovendien het boekje Veilig naar de brugklas mee, dat ook voor hun ouders is.

Link naar het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=upxXTS-_1RY&feature=youtu.be

Van 8 naar 1

Veiligheidseisen schoolplein

In bijna elke wijk en bij elke school  is er wel een speeltuintje of grasveld waar kinderen lekker kunnen spelen.  Op deze website kunt u informatie vinden over speeltoestellen en speelgelegenheden zodat het een veilige plek voor kinderen is.

Achtergrondinformatie over wetgeving, normen en beheer: informatie over de veiligheidseisen van schoolpleinen en toestellen en verantwoordelijkheden.

 

 

 

Veiligheidseisen schoolplein

Veiligheidskaart NJI

De Veiligheidskaart van het NJI is een digitale checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan.

De school kan het veiligheidsbeleid toetsen aan:

 • Wat wettelijk verplicht is.
 • Wat in het algemeen in het onderwijs wenselijk is 
 • Wat voor de school geschikt is.
 • Aan de hand van de toetsing kan de school haar beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. De bijlage bij de veiligheidskaart bevat aanbevelingen voor het stapsgewijs verwezenlijken van het veiligheidsplan

   

   

   

   

   

   

   

   

  Veiligheidskaart NJI

  Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen onvoldoende verkeersvaardig zijn als ze zelfstandig naar school moeten lopen of fietsen. Het aantal ongevallen met kinderen tot 16 jaar steeg tussen 2014 en 2017 met 9 %. Daarom ontwikkelde Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Interpolis WegWijsVR. WegWijsVR is een bewezen innovatieve en effectieve virtuele verkeerstraining die basisschoolkinderen voorbereidt op deelname aan het verkeer en sluit aan bij de verkeerseductiemethode van VVN.

  Virtuele omgeving

  Op een tablet of mobiele telefoon verkennen kinderen het verkeer in spelvorm. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situaties die ze ook op straat tegen kunnen komen.

  Speciale variant voor scholen

  In deze variant is een gebied van ongeveer anderhalve kilometer rondom de school virtueel (3D) in kaart gebracht. Kinderen komen langs bekende plaatsen, wat bijdraagt aan een betere leerervaring.

  Online platform

  Leerkrachten kunnen de voortgang van hun leerlingen zien. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Oefeningen kunnen zo niet alleen virtueel, maar ook in de praktijk worden geoefend.

  Gratis in gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden

  In de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden wordt dit project kosteloos beschikbaar gesteld vanuit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

  Kijk voor meer informatie op www.wegwijsvr.nl/scholen

  Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

  Wheeliepop app

  Veilig Verkeer Nederland heeft vandaag een game ontwikkeld die jongeren bewuster maakt van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen.

  De game is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn een risicogroep. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag zoals het toenemen van risicogedrag bij pubers en de invloed van vrienden die op deze leeftijd belangrijk wordt. Maar ook fietsen de middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen. Het is aannemelijk dat smartphone gebruik op de fiets een grote oorzaak is van de vele ongevallen. Uit onderzoek bij deze doelgroep is gebleken dat in bijna 25% van de duur van de fietsrit de smartphone wordt gebruikt, om te Snapchatten, Whatsappen en te Spotifyen. WheeliePop leert jongeren dat goed opletten in het verkeer belangrijk is en dat telefoon een afleidende factor is.

  De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de Appstore en  prima geschikt voor een uitdagende verkeersles in groep 7 of 8 van de basisschool.

   

  Wheeliepop app

  Uitleg over de verschillende pijlers

  Beleid en regelgeving

  Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

  Signaleren

  Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

  Schoolomgeving

  Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

  Gezondheids-educatie

  Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

  Kinderopvang

  partners 5a

  Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN